Αιτήσεις για συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Πύργου

24 Ιουλίου - 17:21 Τοπικά

Με έγγραφο του Δημάρχου το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ημερήσιο τύπο, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επιλογή  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Ως Συμπαραστάτης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, δηλαδή άτομο με αναγνωρισιμότητα, ώστε να υπάρχει αξιοπιστία και βαρύτητα στις απόψεις που θα εκφράζει στην κοινωνία και το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και προϋπηρεσία σε διοικητική θέση ευθύνης, σε συνάφεια με το διοικητικό δίκαιο, ιδιαίτερα δε με το δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με ΔΗΛΩΣΗ που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου  μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 179 του Ν. 3852/2010 θα προβεί στην ανάδειξη του Συμπαραστάτη, με ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ και την εκ του νόμου απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.

Επίσης, προς άρση των όποιων αμφιβολιών έχουν δημιουργηθεί από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο, η θέση του Συμπαραστάτη  είναι έμμισθη, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 3852/10, λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη δυνατότητα βέβαια του προσώπου που θα εκλεγεί, να παραιτηθεί της αντιμισθίας του.

Κατόπιν αυτών  ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου Δημ. Μεσσαλάς καλεί τους δημότες που έχουν τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, να προβούν στην κατάθεση δήλωσης υποψηφιότητας συνοδευόμενης από βιογραφικό.

 

Περισσότερα Νέα