Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον Ανδρέα Μαρίνο για την ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

24 Ιουλίου - 17:35 Τοπικά

Απάντηση απέστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προς τον Βουλευτή Ηλείας της Ν.Δ κ. Μαρίνο σχετικά με την ενίσχυση ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι « μετά την υιοθέτηση από τη Βουλή του νόμου για την δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (Ε.Ε.Τ), το ΥΠΑΑΝ, σε συνεργασία με την Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα KFW, προχώρησε στην ίδρυση του Ταμείου Χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το αρχικό κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στα 200 εκ. ευρώ. Με την ανακύκλωση των κεφαλαίων οι συνολικές χρηματοδοτήσεις με προσιτά και ευέλικτα επιχειρηματικά δάνεια, που θα δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την επόμενη επταετία, αναμένεται ότι θα είναι πολλαπλάσιες. Εκτιμάται ότι τα επιτόκια θα είναι 1-3 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τα τρέχοντα στην ελληνική αγορά, ενώ θα επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων κεφαλαίων κίνησης (πράγμα που δεν προβλέπεται στα υπάρχοντα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία). Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα καταβολής μόνο των τόκων και αποπληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη του δανείου. Επιλέξιμες θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και όλες τις περιοχές της χώρας.

Επιπρόσθετα και όσον αφορά στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε, προωθείται κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα ανανεωθεί το ομόλογο ονομαστικής αξίας 640 εκατ. Ευρώ, που αποτελεί μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και λήγει τον Αύγουστο του 2014. Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στη συνέχεια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για  παράταση προθεσμίας εξόφλησης δανείων  που είχαν ενταχθεί στα εγγυοδοτικά προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕ. Βασικό εργαλείο για την άμβλυνση των συνεπειών της ύφεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και το ΕΣΠΑ. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου  – Υπηρεσιών».

Στο πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν τελικά 17.000 επιχειρηματικά σχέδια, ύψους 2 δις ευρώ, μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στοχεύει στην μεγιστοποίηση της επίδρασης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου  2014-2020. Έμφαση στην χρηματοδότησή τους δίνεται τόσο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπου έχει διατεθεί περίπου το 25%  των συνολικών πόρων του νέου ΕΣΠΑ, όσο και μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(Ε.Κ.Τ) με ειδικές δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μετά την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού – κυρίως των νέων- και της ενσωμάτωσής του στα νέα δεδομένα. Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο πλαίσιο του αναπτυξιακού Νόμου 4146/2013 προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η χορήγηση στις επιχειρήσεις ως προκαταβολή του συνόλου της επιχορήγησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής».

Περισσότερα Νέα