Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας: Μετακίνηση μελισσιών – Οδηγίες συμμετοχής στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

24 Ιουλίου - 16:33 Τοπικά

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γίνεται γνωστό στους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 138/102859/14-04-2020 (ΑΔΑ: 631Φ4653ΠΓ-Π3Σ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1622/Β/28-04-2020, προσδιορίστηκε το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020-2022.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης, ισχύουν τα εξής:

Σκοπός – περιγραφή της δράσης – περίοδος εφαρμογής

 1. Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση κυψελών από τον συνήθη μόνιμο τόπο              εγκατάστασης – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα, καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων.
 2. Για τις ανάγκες εφαρμογής του τρέχοντος έτους ορίζεται Εαρινή – Θερινή περίοδος μετακινήσεων των κυψελών που αφορά μετακινήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από την 11η Φεβρουαρίου μέχρι και την 20η Ιουνίου 2020.

Δικαιούχοι – κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. Δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες» και εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

                              i.               «επαγγελματίες αγρότες», οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €,

                            ii.               «επαγγελματίες αγρότες», οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών (αφορά τους μελισσοκόμους για τους οποίους, έχει παρέλθει η διετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

                           iii.               συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €,

β) νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες», τα οποία δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής 8.000 € και απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι.

 1. Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη αποδεικνύεται, με την υποβολή εκ μέρους του δικαιούχου, βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ).
 2. Η υλοποίηση της δράσης εκ μέρους των δικαιούχων, προϋποθέτει ότι θα μετακινήσουν τουλάχιστον το 40% των κατεχομένων κυψελών που δηλώνουν, σε μία μετακίνηση ή περισσότερες, με τη χρήση:

α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή/και

β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ),

σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων

 1. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών ή να έχουν θεωρήσει το Μελισσοκομικό τους Βιβλιάριο στο διάστημα από 01/09/2019 έως 31/12/2019. Κατ’ εξαίρεση, για το μελισσοκομικό έτος 2020, η τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή                  αίτησης – δήλωσης κατεχομένων κυψελών δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη δράση.
 2. Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα τα προηγούμενα έτη και  έχει παρέλθει η διετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης εγγραφής στον ΟΓΑ και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η μη ολοκλήρωση εγγραφής του στον ΟΓΑ.

 

Διαδικασία συμμετοχής

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση εκφράζεται με την υποβολή σχετικής                         αίτησης – δήλωσης (Υπόδειγμα 2). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης – δήλωσης ορίζεται για μελισσοκομικό πρόγραμμα 2020 η 18η Μαΐου 2020.
  1. Στο έντυπο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής δηλώνεται το πρόγραμμα μετακινήσεων των μελισσοσμηνών. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί το πρόγραμμα μετακινήσεων, ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το νέο τόπο και χρόνο μετακίνησης – εγκατάστασης, προκειμένου να είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος διαπίστωσης της πραγματοποίησης της μετακίνησης.
  2. Η αίτηση – δήλωση συμμετοχής στη δράση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου (για φυσικά πρόσωπα) ή του νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα) και υποβάλλεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων (Πανεπιστημίου 171- γραφείο12, Τ.Κ. 26110, Πάτρα, τηλ. 2613613746, fax: 2610452259) σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή διαβιβάζεται σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου (σκαναρισμένο αντίγραφο). Η υποβολή της αίτησης – δήλωσης, δύναται να γίνει και με ψηφιακό τρόπο από τον ίδιο τον δικαιούχο, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, η οποία έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό τα Κέντρα Μελισσοκομίας παρέχουν στους δικαιούχους την απαραίτητη υποστήριξη, εφόσον τους ζητηθεί.
  3. Την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στη δράση συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (για νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με το ν. 1599/96, στην οποία δηλώνει ότι:

α) συμπεριλαμβάνεται στους δικαιούχους της δράσης και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας και ότι θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν στο οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας μαζί με τα παραστατικά υλοποίησης της δράσης,

β) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης, όπως καθορίζονται από την παρούσα,

γ) αποδέχεται και θα διευκολύνει την πραγματοποίηση όλων των σχετικών επιτόπιων ελέγχων που θα του ζητηθούν,

δ) δεν έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης

ε) τα μέλη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στη δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι (αφορά νομικά πρόσωπα).

Δικαιολογητικά επιλεξιμότητας – Παραστατικά υλοποίησης της δράσης

Οι δικαιούχοι καταθέτουν στο οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας με χρήση συγκεκριμένου εντύπου αίτησης (υπόδειγμα 5), μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020, τα εξής δικαιολογητικά & παραστατικά:

Α) Δικαιολογητικά επιλεξιμότητας:

i) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίας αγρότης

ii) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης (αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ)

iii) εκκαθαριστικό σημείωμα,

iv) αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν κατά περίπτωση ότι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ετών (αφορά νεοεισερχόμενους αγρότες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης αξίας της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €)

v) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ

vi) καταστατικό του νομικού προσώπου και βεβαιώσεις εγγραφής των μελών του νομικού προσώπου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίες αγρότες

            Β) Παραστατικά υλοποίησης της δράσης

Δελτίο αποστολής και αποκόμματα διοδίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΦΙΧ) ή φορτωτικές (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΦΔΧ).

           Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής & Υλοποίησης ΠΑΑ της Υπηρεσίας μας και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων.

 

Η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

α/α

Αγγελοπούλου Σταυρούλα

Κτηνίατρος

Περισσότερα Νέα