"Δεύτε ίδωμεν πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός,ακολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει ο αστήρ"

24 Ιουλίου - 19:13 Τοπικά

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Μας καλεί η Εκκλησία μας σήμερα να ψηλαφίσουμε τα νόηματα της μεγάλης Δεσποτικής Εορτής.

Εορτής που οδηγεί τον άνθρωπον εκ νέου εις συνάντηση μετά του Σωτήρος και Λυτρωτού ημών Ιησού Χριστού. Μία συνάντηση που οδηγεί τον άνθρωπον από τον θάνατον εις την ζωήν, από την γην εις τον ουρανόν.

Πως λοιπόν θα οδηγηθούμε σ’αυτήν την πνευματική ανύψωσιν;

Εάν αποδεχθούμε την ενσάρκωσι του Ιησού Χριστού. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας καλεί να ερευνήσουμε πού εγεννήθη ο Χριστός. Μας δίνει ένα σημείον, που είδαν και οι Μάγοι εξ Ανατολών, οι οποίοι ήρθαν να προσκυνήσουν τον Βασιλέα της κτίσεως, τον Δημιουργόν του αόρατου και ορατού κόσμου, που είναι ο Αστέρας. Έρχονται να προσφέρουν τα αντιπροσωπευτικά δώρα της τρισσής εξουσίας, ήτοι, τον χρυσόν που αντιπροσωπεύει την Βασιλικήν εξουσία, τον λίβανον, το αρχιερατικό αξίωμα και τα σμύρνα το προφητικόν αξίωμα.

Μας καλεί η Εκκλησία μας να δούμε ότι γεννάται σ’ένα Σπήλαιο, σε μία φάτνη αλόγων, γιατί δεν υπήρχε να του προσφέρουν οι άνθρωποι κατάλληλο μέρος σε πανδοχείον της Βηθλεέμ.

Αυτή η πράξις του Ιησού Χριστού φανερώνει την υπέρτατη ταπείνωση και την κένωση, που δέχθηκε προς χάριν του ανθρώπου. Έρχεται να μιλήση στην καρδιά του καθενός μας και να μας μεταφέρη το νόημα της αληθινής ζωής.

Έρχεται ο Χριστός σε μια εποχή σύγχυσης και κρίσεως. Βλέπουν στην κοινωνία να υπάρχη μία αδικία. Να υπάρχουν συγκρούσεις και πόλεμοι μεταξύ ομοεθνών και Ορθοδόξων. Ερχεται να καταργήση αυτές τις ανισότητες και να φέρη την ισότητα και την ενότητα ανάμεσα στους λαούς. Οι άγγελοι θα μας υπενθυμίσουν εκ νέου την ειρήνην που έφερε με την θεία Του γέννηση ο Θεάνθρωπος Κύριος. Μας καλεί μαζί με τους Αγίους Αγγέλους να ανεβούμε στον ουρανόν, από όπου ξεπέσαμε. Να ενωθή η γη με τον ουρανόν, όπως τότε στο παράδεισο. Ο ίδιος ο άνθρωπος καλείται να βιώση και να ζήση την μοναδικότητα αυτού του μυστηρίου δια της νεκρώσεως του παλαιού μας εαυτού.

Θέλουμε να βιώσουμε αυτό το υπερκόσμιο γεγονός; Δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε τον αστέρα, που μας οδηγεί στην φάτνη των αλόγων, που μας μεταφέρει το μήνυμα του ουρανίου πολιτεύματος και το μήνυμα της Αιωνίου ζωής, που είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού.

Ας βαδίσουμε νοητά μέχρι την Βηθλεέμ. Ας βιώσουμε όλα τα νοήματα που κρύπτονται πίσω από τις εικόνες και τους τόπους όπου εγεννήθη ο Χριστός, ας παραμερίσουμε τα παραπετάσματα της άρνησης και της αμφιβολίας και τότε θα συναντήσουμε το Θείον Βρέφος, που θα αλλάξη την ζωή μας και θα βιώσουμε την Παρουσία του Θεού μέσα μας.

Ας ακολουθήσουμε, λοιπόν, τον Αστέρα, τον Άγγελον της αγάπης του Θεού, που μας δείχνει τον δρόμον για να συναντήσουμε το Θείον Βρέφος, δια να αλλάξη έτσι η ζωή μας και να γεμίση την ψυχή μας με ανείπωτη χαρά και μακαριότητα.

Χριστός ετέχθη.

Αληθώς ετέχθη.

Διάπυρος προς τον τεχθέντα Θεόν ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΗΛΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Περισσότερα Νέα