Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας: Ενημέρωση για τους Αμπελοκαλλιεργητές

24 Ιουλίου - 19:34 Τοπικά

         Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  ανακοινώνεται ότι όσοι αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μέτρο πρώιμης συγκομιδής, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας και να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 11-5-2022 .

     Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:

1. Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου (δίδεται από την υπηρεσία μας)

2. Αντίγραφο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους  2022 και έτους 2021 με περιγραφική

   πληροφορία και  χαρτογραφική αποτύπωση της αμπελουργικής εκμετάλλευσης .

3. Φωτοτυπία 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας

5. Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου.

6. Δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον των 2 προηγούμενων χρόνων της υποβολής της αίτησης (εμπρόθεσμες και ΜΟ ανά στρέμμα από 200 κιλά και πάνω. )

 

Στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής εντάσσονται αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και είναι καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν καταχωρημένες δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  Η ελάχιστη έκταση του αμπελοτεμαχίου να είναι 1 στρέμμα, ο παραγωγός να μην έχει παράνομες εκτάσεις και τα αμπέλια να είναι φυτεμένα πριν το έτος 2019.

   Η διενέργεια πρώιμης συγκομιδής, από τους τελικούς δικαιούχους, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15-7-2022, με την υποχρέωση οι παραγωγοί  να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή, υποβάλλοντας δε δήλωση συγκομιδής με μηδενική παραγωγή και   αιτιολογία πρώιμος τρύγος.

  Πρώιμος τρύγος είναι η χειρωνακτική ή μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή και σε τμήμα αυτής, αλλά σε ολόκληρο το

αμπελοτεμάχιο και καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν παραμένει στον αμπελώνα, ώστε η παραγωγή του αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική. Αμπελοτεμάχια που έχουν ζημιωθεί πλήρως ή μερικώς λόγω θεομηνίας δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα της πρώιμης συγκομιδής. Τα αμπελοτεμάχια που εντάχθηκαν  στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής το έτος 2021 δεν συμμετέχουν στο ίδιο μέτρο για το έτος 2022.

 

      Η κάθε αίτηση θα βαθμολογείται σύμφωνα με την επιμέρους βαθμολογία κάθε αμπελοτεμαχίου και το άθροισμα θα διαιρείται με τη συνολική εγκριθείσα έκταση. Η κατανομή των κονδυλίων θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού.

                                                               Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΑΟΚ ΗΛΕΙΑΣ

                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Περισσότερα Νέα