Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας: Ενημέρωση για τους Σταφιδοπαραγωγούς

15 Νοεμβρίου - 10:26 Τοπικά

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Ηλείας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. πρ.2985/303884/04-10-2023 (ΦΕΚ 5906/Β/2023), απόφαση ΥΠΑΑΤ, οι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης Κορινθιακής Σταφίδας οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο  και  οι εκτάσεις Κορινθιακής Σταφίδας θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Αμπελουργικό Μητρώο σύμφωνα με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) 2023.

 Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι συνδεδεμένης ενίσχυσης σταφιδοπαραγωγοί καλούνται να διαπιστώσουν ότι τα σταφιδοτεμάχια  που έχουν δηλώσει στην ΑΕΕ 2023 (ΟΣΔΕ) συμπίπτουν σε επιλέξιμη έκταση και σε απεικόνιση ορθοφωτοχάρτη με την εκτύπωση που έχουν από το Αμπελουργικό Μητρώο. (Καρτέλα  Αμπελοκαλλιέργειας).

Σε περίπτωση που δεν έχουν Καρτέλα  Αμπελοκαλλιέργειας για την αντιπαραβολή, μπορούν να ζητήσουν την εκτύπωσή της από τη Δ.Α.Ο. Ηλείας (προσωπικά οι ίδιοι ή άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση από τους ίδιους) τηλ επικοινωνίας 2621360134-129.

Για τα σταφιδοτεμάχια που θα διαπιστωθούν από τους καλλιεργητές, διαφορές τόσο στην επιλέξιμη έκταση όσο και στην απεικόνιση ορθοφωτοχάρτη, οι παραγωγοί πρέπει κατόπιν συνεννοήσεως με τη Δ.Α.Ο. να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για να επικαιροποιηθεί το Αμπελουργικό Μητρώο κατόπιν αιτήσεως. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά με προκαθορισμένο ραντεβού.

Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Α.Ο. ΠΕ Ηλείας τηλ 2621360134, 2621360129, 2621360130.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1.  Δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση για ιδιοκτήτες τεμαχίων είναι:
  2. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας τελευταίου έτους ή άλλου φορολογικού  εγγράφου, όπου αναγράφεται το  ΑΦΜ του παραγωγού.
  4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Ε9 όπου θα φαίνονται τα τεμάχια στη στήλη δενδρώδεις καλλιέργειες.
  5. Βεβαίωση Τραπέζης (ή ηλεκτρονική βεβαίωση), με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
  6. Πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2023 με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογραφική αποτύπωση των  εν λόγω σταφιδοτεμαχίων.
  7. Για τα τεμάχια που χρειάζεται να διορθωθεί η απεικόνισή τους στον ορθοφωτοχάρτη, συντεταγμένες  σε σύστημα ΕΓΣΑ 87.
  •  Για τα ενοικιαζόμενα σταφιδοτεμάχια θα υποβάλλονται ταυτόχρονα 2 αιτήσεις, μια από τον ιδιοκτήτη και μια από τον ενοικιαστή.

-Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση των ιδιοκτητών αναφέρθηκαν ανωτέρω.

-Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση των ενοικιαστών είναι τα ίδια εκτός από το παραπάνω υπ’αρίθμ. 3  το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

3. Συμφωνητικά μίσθωσης σε ισχύ, στα οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των σταφιδοτεμαχίων που αφορούν την αίτηση. (τοποθεσία, έκταση, ΑΤΑΚ).

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας ενός εκ των 2 αιτούντων, μπορεί να προσέρχεται στην υπηρεσία ο άλλος με τα δικαιολογητικά του απόντα και μια εξουσιοδότηση του με γνήσιο υπογραφής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για νέες φυτεύσεις αλλά παλαιά σταφιδοτεμάχια που έχουν αλλάξει καλλιεργητές ή ιδιοκτήτες χωρίς να έχουν δηλωθεί αυτοί στο Α.Μ.,  πρέπει να βρεθεί ο τελευταίος εγγεγραμμένος καλλιεργητής (με αναζήτηση μέσω ΑΦΜ.) ώστε να μπορέσει να  ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία.
  • Σε περίπτωση που ο τελευταίος  εγγεγραμμένος στο Α.Μ. καλλιεργητής έχει αποβιώσει θα πρέπει μαζί με τα λοιπα δικαιολογητικά να προσκομιστεί και Ληξιαρχική πράξη θανάτου.                                             

Περισσότερα Νέα