Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας: Υποχρέωση εγγραφής στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών (Φυτοϋγειονομικό Μητρώο)

28 Νοεμβρίου - 11:13 Τοπικά

Με το παρόν έγγραφό μας, γίνεται ειδική αναφορά στη διαδικασία εγγραφής στο Νέο
Φυτοϋγειονομικό Μητρώο και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών-υπευθύνων των επιχειρήσεων.
Α. Υποχρέωση εγγραφής στο Νέο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο έχουν

 1. Oι επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, βάσει των εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 72 – παράγραφος 1, το άρθρο 73, το άρθρο 74 – παράγραφος 1, το άρθρο 79 – παράγραφος 1
  και το άρθρο 80 – παράγραφος 1.
 2. Oι επαγγελματίες που ζητούν από την αρμόδια αρχή να εκδίδει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 100 (Πιστοποιητικά Φυτοϋγειας για Εξαγωγή από την ΕΕ), 101 (Πιστοποιητικά Φυτοϋγειας για Επανεξαγωγή από την ΕΕ) και 102 (Προεξαγωξικά Πιστοποιητικά).
 3. Oι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη σήμανση και την επισκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 98, να εκδίδουν τις βεβαιώσεις του άρθρου
  99, να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 45 ή το άρθρο 55, να εισάγουν φυτά, φυτικά
  προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε παραμεθόριες ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 ή το άρθρο 56, ή των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα οικεία φυτά σε οριοθετημένες περιοχές, εκτός εάν οι εν λόγω επαγγελματίες περιέχονται σε άλλο επίσημο μητρώο που είναι προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές και
 4. Άλλοι επαγγελματίες εκτός από αυτούς που αναφέρονται στα στοιχεία 1) ως 3) του παρόντος εδαφίου, εφόσον απαιτείται από την εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1, του άρθρου 30 παράγραφος 1, του άρθρου 41 παράγραφος 2, του άρθρου 49 παράγραφος 1, του άρθρου 53 παράγραφος 2 ή του άρθρου 54 παράγραφος 2.
  Επισημαίνεται ότι υποχρέωση εγγραφής έχουν και
 5. Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου), οι οποίοι προμηθεύο υν φυτά ή
  φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, θεωρούνται επαγγελματίες υπόχρεοι εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών.
 6. Ο επαγγελματίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου απαιτείται να εγγραφεί στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης.
  Β. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφή στο Νέο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο
 7. Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές
  ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως
 8. Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές
  ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031
 9. Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία
 10. Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας
  Γ. Διαδικασία εγγραφής
  Οι επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Νέο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή (Δ.Α.Ο.) αίτηση εγγραφής που να περιέχει τα ακόλουθα:
  i. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση στο κράτος μέλος εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία,
  ii. δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις
  δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 – παράγραφος 1 σχετικά με φυτά, φυτικά
  προϊόντα και άλλα αντικείμενα,
  iii. δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει, κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
   έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα,
  σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1,
   τοποθέτηση του σήματος σε ξύλινο μέσο συσκευασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96
  παράγραφος 1,
   έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 1

  iv. διεύθυνση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, της θέσης των αγροτεμαχίων που
  χρησιμοποιούνται από τον επαγγελματία στο οικείο κράτος μέλος για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 για τους σκοπούς της εγγραφής· και v. τους τύπους εμπορευμάτων, τις οικογένειες, γένη ή είδη των φυτών και των φυτικών
  προϊόντων και, κατά περίπτωση, φύση των άλλων αντικειμένων που αφορούν οι δραστηριότητες του επαγγελματία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1.
  Δ. Υποχρεώσεις
  Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες, κατά περίπτωση, υποβάλλουν ετησίως επικαιροποίηση σχετικά
  με τυχόν μεταβολές των στοιχείων ii) έως ν) που αναφέρονται παραπάνω. Η επικαιροποίηση
  υποβάλλεται κάθε χρόνο πριν από τις 30 Απριλίου ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.
  Αίτηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο i) (ονοματεπώνυμο,
  διεύθυνση στο κράτος μέλος εγγραφής και τα στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία), υποβάλλεται το αργότερο εντός 30 ημερών από τη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας δεν ασκεί πλέον τις
  δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1, καλείται να γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή στην αρμόδια αρχή η οποία θα προβεί στη συνέχεια την ανάκληση της εγγραφής.
  Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας δεν ασκεί πλέον τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 ή ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση που υπέβαλε ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας, δεν είναι πλέον σωστά, ζητεί από τον επαγγελματία να διορθώσει τα στοιχεία αυτά αμέσως ή εντός ορισμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας δεν διορθώσει τα στοιχεία αυτά εντός της προθεσμίας που όρισε η αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, τροποποιεί ή ανακαλεί την εγγραφή του εν λόγω επαγγελματία.
  Ε. Ιχνηλασιμότητα
  Σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
  επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις επιχειρήσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις επιχειρήσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό των μετακινήσεων αυτών των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό και μεταξύ των εγκαταστάσεών τους.
  Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας (σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031).
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ
  Γεωπόνος

Περισσότερα Νέα