Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας:Ανακοίνωση για διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστευτικού προϊόντος με την εμπορική ονομασία “ENVOKE 75 WG

24 Ιουλίου - 16:32 Τοπικά

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 4797/129664/20.05.2020 έγγραφο του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έγινε καταγγελία από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) στο Υπ.Α.Α.Τ., για διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Πρόκειται για σκεύασμα το οποίο φέρει την εμπορική ονομασία “ENVOKE 75WG” με πλαστή ελληνική ετικέτα (προσκομίστηκε φωτογραφία). Στο ζιζανιοκτόνο σκεύασμα “ENVOKE 75WG” με αριθ. έγκρισης (ΑΑΔΑ) 70160, δ.ο. trifloxysulfuron και κάτοχο έγκρισης την εταιρεία SYNGENTA HELLAS A.E.B.E., είχε χορηγηθεί τα έτη 2019, 2018 και 2016 «έγκριση 120 ημερών για μεταφυτρωτική χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού» με ημερομηνία απόσυρσης για το έτος 2019 την 1/8/2019. Για το 2020 το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει λάβει κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, παρόλα αυτά στην ετικέτα του σκευάσματος αναφέρεται ότι έχει δήθεν «Ημερομηνία Ισχύος Άδειας: 27/08/2019 – 25/08/2021». Το σκεύασμα που φέρει τα εν λόγω στοιχεία είναι μη εγκεκριμένο και αγνώστου σύστασης.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει, όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη Χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος − μέλος αποστολής. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις.

Εφιστούμε την προσοχή των εμπλεκομένων στη διάθεση και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

Περισσότερα Νέα