Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηλείας:Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθωσης Αμπελώνων

24 Ιουλίου - 16:33 Τοπικά

            Από τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι όσοι αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν  στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις  μέχρι 25-5-2020.

            Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας επικαιροποιημένη
  2. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια από τις οποίες να προκύπτει εμπορία σε οινοποιεία.
  3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης   τρέχουσας χρονιάς μαζί με το απόσπασμα του ορθοφωτοχάρτη. Υποχρέωση που πρέπει να τηρείται για τα δέκα επόμενα χρόνια.

         4. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 5.   Συμβόλαιο ή Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης

   (συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή)

   ή ενοικιαστήρια  θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών, και σε περίπτωση

    έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα 10/ετές ενοικιαστήριο όπου απαιτείται .

 6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας τελευταίου έτους ή άλλου φορολογικού    εγγράφου, όπου αναγράφεται το  ΑΦΜ του παραγωγού.

7.  Φωτοτυπία  βιβλιαρίου τράπεζας, με το αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού.

8. Σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή  θέσης κατά την φύτευση ή άδεια αναφύτευσης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των συντεταγμένων των αιτούμενων αγροτεμαχίων.

Η ελάχιστη έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε 0,5 στρ και η διατήρηση της νέας φυτείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα ετών ανεξαρτήτως κατόχου.

 Η  αίτηση του  παραγωγού θα αποστέλλεται στα παρακάτω  e-mail

         ngiann@ilia.pde.gov.gr    ή

         gtrocha@ilia.pde.gov.gr

 

   ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην υπηρεσία μας, συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα θα απευθύνεστε   στα τηλέφωνα: 2621360133 και 2621360127.

                       

 

 

 

 

                                                     

                                                Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας

                                                                      και Κτηνιατρικής

 

 

 

                                                            ΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Περισσότερα Νέα