ΕΕ: Ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης η στήριξη των πληγέντων από τις θεομηνίες. Απάντηση σε ερώτημα του Γ. Κοντογιάννη

24 Ιουλίου - 17:12 Τοπικά

Στην ελληνική κυβέρνηση παραπέμπει η ΕΕ για την ενεργοποίηση των μηχανισμών στήριξης προς τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές στην Ηλεία.

Ο επικεφαλής της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης μετά τις πρόσφατες καταστροφές στην Ηλεία, και ύστερα από παράκληση του πρώην βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Κοντογιάννη, είχε καταθέσει Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο με το έθετε το ζήτημα και καλούσε την ΕΕ να συμβάλει στην ανακούφιση των πληγέντων μέσα από την ενεργοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Στην απάντησή της η ΕΕ τονίζει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί σχετικό αίτημα από το κράτος μέλος περιοχές του οποίου έχουν πληγεί και εφ’ όσον η συνολική ζημειά σε περιφερειακό επίπεδο υπερβαίνει το 1,5% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος.

Παράλληλα κάνει αναφορά στις χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί προς τη χώρα μας για την προσαρμογή στις περιβαλλοντικές αλλαγές.

Η απάντηση της ΕΕ έχει ως εξής:

«Η ευθύνη για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών ανήκει στα κράτη μέλη στα οποία σημειώνεται η καταστροφή. Όταν το πληγέν κράτος μέλος ζητεί συνδρομή, η Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες του κράτους μέλους μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ο οποίος επιτρέπει την άμεση συντονισμένη βοήθεια από άλλα κράτη μέλη, ή μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ). Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί να παρέμβει εάν το πληγέν κράτος μέλος υποβάλει αίτηση ενίσχυσης εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής, και εάν, στην περίπτωση της Ελλάδας, η συνολική άμεση ζημία υπερβαίνει το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο ή το 1,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε περιφερειακό επίπεδο.

 

Μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως κτιρίων και εξοπλισμού, και την αποκατάσταση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, μέτρα διαχείρισης κινδύνου και τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης και συλλογής των υδάτων.

 

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά συστήματα ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα έχει θεσπίσει τα εν λόγω συστήματα.

Η πολιτική συνοχής υποστηρίζει τις προσπάθειες πρόληψης των κινδύνων, την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και τις υποδομές με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Κατά την περίοδο 2014-2020, περίπου 400 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής ώστε να επενδυθούν για την «προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων».

 

Τέλος, το πρόγραμμα LIFE μπορεί επίσης να στηρίζει πιλοτικά σχέδια σχετικά με οικοσυστημικές επιλογές (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων φυσικής συγκράτησης των υδάτων), στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Περισσότερα Νέα