Έφη Γεωργοπούλου: Ενημέρωση για το Αλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου

24 Ιουλίου - 17:17 Τοπικά

Απάντηση δόθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Ερώτηση της βουλευτού νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη όσον αφορά το αλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών στην απάντησή του διαβιβάζει, έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ενημέρωση. Επίσης, επισημαίνει το Υπουργείο, πως έχει ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Ήλιδας, με το υπ’αριθμ.15548/07-05-2015 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφό του. Στην απάντησή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει πως σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες των δήμων, και, πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 67 επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι σε αυτούς ανήκουν «η κατασκευή και η λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη». Επιπρόσθετα, επισημαίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ήλιδας έχει ενημερωθεί σχετικά με το αριθ.πρωτ.94403/1414/10-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, έτσι ώστε να μεριμνήσει σχετικά με τη συντήρηση του εν λόγω έργου όπου και όπως απαιτείται.

Από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομίας σημειώνει ότι για το αλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου δεν έχει χαραχθεί χερσαία ζώνη λιμένα ούτε μέχρι σήμερα έχουν τελεσφορήσει οι προσπάθειες για τον ορισμό Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης αυτού. Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (87 Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» η αρμοδιότητα της κατασκευής και λειτουργίας αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη, περιήλθε στους Δήμους.

Τα έργα καθαρισμού – αποκατάστασης λειτουργικών βαθών που καθίστανται αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων, επιτρέπονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 227, του ν. 4072/2012.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου εξέδωσε την αριθμ. πρωτ. 8221.Λ.32/03/13/11-07-2013 απόφαση για τον καθαρισμό – αποκατάσταση λειτουργικών βαθών αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου κατόπιν αιτήματος του Δήμου Ήλιδας.

Έκτοτε δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία νεότερο αίτημα. Επίσης, ουδέποτε έχει κατατεθεί προς έγκριση μελέτη επέκτασης της εν λόγω λιμενικής εγκατάστασης.

Όσον αφορά τις δαπάνες για εκσκαφές και έργα ανάπλασης που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν από τον Δήμο Ήλιδας αρμόδιο να απαντήσει είναι επίσης το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότερα Νέα