Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη: Ενημέρωση για το Βιοκλιματικό έργο Αμαλιάδας

24 Ιουλίου - 17:17 Τοπικά

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στην Ερώτηση της βουλευτού νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, σχετικά με την πορεία της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» με κωδικό MIS 376631 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσε τα εξής:

1) Σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το έργο με δεδομένο ότι έχει ήδη αλλάξει η ημερομηνία λήξης του έργου από τις 30/03/2015 στις 26/11/2015.

2) Σε ποιους λόγους οφείλεται η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών.

3) Εάν υπάρχει κίνδυνος απένταξής του από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

4) Εάν έχουν εξετασθεί τυχόν επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία της πόλης από τη μέχρι τώρα καθυστέρηση υλοποίησης των εργασιών αλλά και από την αποπεράτωση του έργου.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μάς ενημέρωσε ότι διαβίβασε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6126/20-05-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού βάσει του οποίου:

Το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» με κωδικό 376631 του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος εκχωρήθηκε στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στις 21-3-2011.

1) Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με την φάση υλοποίησης του έργου της Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Κέντρου της Αμαλιάδας, μας γνωστοποιήθηκε ότι η εργολαβική σύμβαση, της οποίας το συνολικό οικονομικό αντικείμενο είναι 2.510.135,51€ για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 27-8-2014 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 26-6-2015.

Σύμφωνα με τον Δήμο μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 8,6% του έργου και συγκεκριμένα έχουν ξεκινήσει εργασίες στα τρία από τα πέντε τμήματα της περιοχής παρέμβασης που προβλέπονται στο έργο, στην πλατεία Μπελογιάννη, στην πλατεία Λαζαράκη και στην πλατεία Βάρναλη.

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 01/11/2013 απόφαση ένταξης η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης ήταν 15 μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η πρώτη νομική δέσμευση που στην περίπτωση της εν λόγω πράξης είχε εκτιμηθεί, κατά την ένταξη, ως η 31η Δεκεμβρίου 2013. Με δεδομένη την πρώτη νομική δέσμευση την 27η Αυγούστου 2014 (Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργολαβίας) το χρονοδιάγραμμα της πράξης τροποποιήθηκε ώστε να λήξει 15 μήνες μετά την πρώτη νομική δέσμευση την 26η Νοεμβρίου 2015. Επομένως, δεν δόθηκε χρονική παράταση στην υλοποίηση της πράξης αλλά μεταφέρθηκε η ημερομηνία λήξης της πράξης χωρίς να αλλάξει ο χρόνος υλοποίησής της που παρέμεινε στους 15 μήνες.

2) Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα ενημερωθήκαμε ότι οι λόγοι της καθυστέρησης στο χρονικό διάστημα των οκτώ (8) περίπου μηνών υλοποίησης του έργου αφορούν σύμφωνα με το σχετικό 3 έγγραφο του Κ.Α.Π.Ε.:

– Στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το χειμώνα 2014-2015 (Σεπτέμβριος 2014: 9 ημέρες βροχή, Οκτώβριος 2014: 19 ημέρες βροχή, Νοέμβριος 2014: 13 ημέρες βροχή, Δεκέμβριος 2014: 24 ημέρες βροχή, Ιανουάριος 2015: 14 ημέρες βροχή, Φεβρουάριος 2015: 15 ημέρες βροχή) δηλαδή βροχοπτώσεις για χρονικό διάστημα περίπου 3,5 μηνών.

– Στη διακοπή εργασιών που υποβλήθηκε στις 3/3/3015 από τον Ανάδοχο στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας λόγω μη πληρωμής του δεύτερου Λογαριασμού και η οποία εγκρίθηκε με το στ σχετικό. Η διακοπή εργασιών διήρκησε 2 περίπου μήνες, από 3-3-2015 έως 29-4-2015 όπου δόθηκε εντολή επανέναρξης των εργασιών.

Από την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων του ΚΑΠΕ που αφορούν στην χρηματοδότηση του έργου προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου και συγκεκριμένα για τον δεύτερο λογαριασμό.

Με το με αριθμ. πρωτ. 2719/Δ4/282/04.02.2015 (98 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/06.02.2015) ο Δήμος Ήλιδας υπέβαλλε το δεύτερο αίτημα κατανομής για ποσό 30.073.50€ που συνοδεύει την υποβολή του δεύτερου λογαριασμού του έργου.

Το παραπάνω αίτημα κατανομής προωθήθηκε από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΥΠΕΚΑ – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών την 13η Φεβρουαρίου 2015 και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ την 2η Μαρτίου 2015. Στη συνέχεια, εκτελέστηκε από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ στον ΟΠΣ στις 05/03/2015 και από την Τράπεζα Ελλάδας στις 07/04/2015. Σύμφωνα με το ΟΠΣ η πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2015.

Μέχρι και σήμερα ο Δήμος Ήλιδας δεν έχει υποβάλλει Δελτία Δήλωσης Δαπανών για τον πρώτο λογαριασμό (προκαταβολή) και δεύτερο λογαριασμό του έργου που έχουν πληρωθεί παρόλο την σχετική ενημέρωση από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Τέλος, πρόσθετος χρόνος καθυστέρησης σημειώνεται λόγω επιμέρους τροποποιήσεων στοιχείων του έργου οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

3) Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα σχετικά με τον κίνδυνο απένταξης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την από 22.04.2015 επικαιροποίηση της εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ όπως αυτή είχε συμφωνηθεί με το τέως Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ανήκει στην κατηγορία 1 δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής μέχρι τις 31/12/2015.

4) Τέλος όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, την αρμοδιότητα για την ομαλή λειτουργία της πόλης κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου την έχει ο Δήμος Ήλιδας, ο οποίος σύμφωνα και την σχετική 3 απάντηση του ΚΑΠΕ, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης για την ενημέρωση των πολιτών και την διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Από την παραπάνω απάντηση προκύπτει ότι δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα ούτε το 10% των απαιτούμενων εργασιών γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη έως αδύνατη την αποπεράτωση του μέχρι τις 31/12/2015. Επίσης είναι σημαντικό να δοθούν στη δημοσιότητα από το Δήμο Ήλιδας όλες οι επιμέρους τροποποιήσεις του έργου αλλά και να γίνει μια ενημερωτική ανοικτή σύσκεψη για το σκοπό, πορεία και οικονομική διαχείριση του έργου καθώς λόγω του φυσικού αντικειμένου του αφορά όλους τους κατοίκους του Δήμου Ήλιδας.

Περισσότερα Νέα