Εγκύκλιος της Ι.Μ Ηλείας προς τους εφημέριους των ναών για τον Κωροναϊο

24 Ιουλίου - 16:37 Τοπικά

Εγκύκλιο προς τους εφημέριους των ναών της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας απέστειλε ο Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ Γερμανός αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για τον Κωροναϊο.
Όπως τονίζει στην επιστολή του ο Ποιμενάρχης:

“Αγαπητοί μου Πατέρες,
Ἀφοῦ σᾶς εὐχηθῶ νά διέλθετε ὠφέλιμα καί σωτήρια τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί ἐσεῖς καί πάντες οἱ ἐνορίτες σας προσέχοντες περισσότερον καί προσευχόμενοι θερμότερα, σᾶς γνωρίζω ὅτι ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Κορονοΐοῦ πού πλήττει καί τήν χώρα μας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μᾶς ἀπέστειλε τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 1067/28-2-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα Αὐτῆς καί προτείνει μέτρα προλήψεως ἐξαπλώσεως τοῦ κοροναϊοῦ.
Πρός τοῦτο διά τῆς παρούσης παραγγέλλομεν ὅπως ἀναγνώσετε τά μέτρα αὐτά τήν Παρασκευή 6-3-2020 κατά τήν ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισμῶν ἤ τήν Κυριακή 8-3-2020 στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἤ καί τήν ἐρχόμενην Κυριακή, ὅσοι θά τήν λάβετε ἀργότερα.
Δηλαδή νά ἀναγνώσετε τά ἑξῆς:

1. Δέον ὅπως ἐντείνωμεν τὶς προσευχὲς ἡμῶν πρὸς τὸν Νικητὴν τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε νὰ διαφυλάξη ὑγιῆ καὶ ἀκέραιαν τὴν κληρονομιάν Του.

2. Οἱ εἰδικοὶ Ἐπιστήμονες, τόσον εἰς τὴν Πατρίδα ἡμῶν ὅσον καὶ εἰς τὸν Παγκόσμιον Ὀργανισμὸν Ὑγιείας διαβεβαιώνουν ὅτι δὲν ὑφίσταται λόγος πανικοῦ καὶ ὅτι τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν ὅσων νοσήσουν ἁπλῶς θὰ παρουσιάση συμπτώματα, τὰ ὁποῖα ὁμοιάζουν πρὸς τὰ ἀντίστοιχα της κοινῆς γρίπης. Ὡς ἐκ τούτου, καλὸν εἶναι νὰ ἀκολουθεῖται ἡ ἐνημέρωσις ἐκ τῶν ἐπισήμων πηγῶν καὶ ἡ ἀνάλογος πρακτικὴ κατὰ τὶς συστάσεις τῶν Ἐπιστημόνων.

3. Ὡς πρὸς τὴν πρόληψιν τοῦ ἰοῦ, ὀφειλομεν ὅπως:

α) Πλένωμε τὰ χέρια μας τακτικά.

β) Χρησιμοποιῶμεν εἰδικὰ ἀντισηπτικὰ μὲ οἰνόπνευμα (ἀλκοολοῦχα).

γ) Ἐὰν ἔχωμεν βῆχα ἢ πυρετόν, ἐπικοινωνῶμεν τηλεφωνικῶς μὲ τὸν ἰατρόν μας καὶ μὴ μεταβαίνωμεν ἀμέσως εἰς τὸ ἰατρεῖον ἢ τὸ νοσοκομεῖον.

δ) Τηρῶμεν ἀπόστασεις ἔναντι ὅσων παρουσιάζουν συμπτώματα.
ε) Διατηρῶμεν καθαράς τὰς ἐπιφάνειας καὶ ἀερίζωμεν ἐπαρκῶς τὰς οἰκίας, τοὺς χώρους ἐργασίας καὶ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς.

στ) Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, καλὸν εἶναι νὰ ἀποφεύγουν προσωρινῶς τοὺς χώρους μαζικῆς συναθροὶσεως, καθὼς καὶ τοὺς ἀσπασμούς καὶ ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγιείας τῶν ἐλάχιστων ἀδελφῶν του Χριστοῦ.
Ἰδιαιτέρα προσοχὴ ἀπαιτεῖται δὶ’ ὅσους ἐκ τῶν συναθρώπων μᾶς ἀνήκουν εἰς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πὰσχοντες ἀπὸ ἀναπνευστικὰ προβλήματα ἢ σακχαρώδη διαβήτη ἢ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νὰ ἐπιδείξουν μεγαλυτέραν προσοχήν, ὥστε νὰ μὴ νοσήσουν. Καλὸν εἶναι νὰ παραμένουν εἰς τὰς οἰκίας αὐτῶν, ἐὰν ἡ ἔξοδος αὐτῶν δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος. Νὰ εἶναι σχολαστικότεροι καὶ πιό προσεκτικοὶ εἰς τὴν ὑγιεινή τους φροντίδα καὶ καθαριότητα καί, ἐὰν ὑπαρχουν συνάνθρωποι οἱ ὁποῖοι φροντίζουν τοὺς ἀσθενεῖς, αὐτοί νὰ φοροῦν μάσκα.
Τέλος, ἢ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπισημαίνει ὅτι ἅπαντες δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι κάθε δυσκολία, ἀκόμη καὶ αὐτή ἡ νόσος, δύναται νὰ ἀποτελέση εὐκαιρίαν συνοχῆς καὶ νὰ φέρη εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τὴν θετικὴν πλευρὰν τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, ἡ ὁποία δύναται νὰ ἐκφρασθῆ μὲ γενναιότητα, ἡρεμίαν καὶ ἀλληλεγγύην.
Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καλούμεθα νὰ παραδοθοῦμε εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, γνωρίζοντες ὅτι ἡ θεοπρεπής καὶ ἀξιοπρεπής ἀντιμετώπισις τῆς ἀσθένειας, συνιστᾶ μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως καὶ θυσίαν εὐώδη ἐνώπιόν του Θεοῦ, ἐνῶ καὶ ἡ οὐσιαστικὴ βοήθεια καὶ συνεργασία εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς μὴ ἐξαπλώσεως τῆς ἀσθένείας, ὁδηγεῖ ἅπαντας εἰς τὴν πραγμάτωσιν τῆς διακονικῆς ἄγαπης.

Περισσότερα Νέα