Έως 15/6 η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

                    Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων λήγει  στις 15-6-2022 . Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν  οι κάτοχοι οινοποιήσιμων ταξινομημένων ποικιλιών αμπέλου, καταχωρημένες στο αμπελουργικό μητρώο, έχουν υποβάλλει δήλωση συγκομιδής για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης (σύμφωνες με τον κανονισμό 2018/274 ),για δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης. Η ελάχιστη έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε 0,5 στρ και η νέα φυτεία θα πρέπει να  διατηρηθεί για δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία φύτευσης, ανεξαρτήτως κατόχου.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας επικαιροποιημένη. Αν ο παραγωγός αιτείται την φύτευση με άδεια αναφύτευσης, από προηγούμενη εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης αμπελώνα (δυνητική άδεια φύτευσης), αναρτά και αυτή την ενημέρωση από το αμπελουργικό μητρώο καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο της χορηγηθείσας άδειας αναφύτευσης
  2.  Σε περίπτωση φύτευσης σε άλλη θέση ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης είναι υποχρεωτική η ανάρτηση σκαριφήματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 όλων των κορυφών του αιτούμενων αγροτεμαχίων όπου θα ολοκληρωθεί η δράση, και η καταγραφή του δημοτικού διαμερίσματος και της τοποθεσίας.
  3.    Πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογραφική αποτύπωση κάθε αμπελοτεμαχίου, για το τρέχον ημερολογιακό έτος, για την επιβεβαίωση ταυτοποίησης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού μεταξύ των δύο  συστημάτων Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.   Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισής του, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση

   του ν.1599/86, για τη συμπληρωματική προσκόμισή του στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.   πριν το

    τέλος του διοικητικού ελέγχου και όχι αργότερα από την 24η Ιουνίου

 4.   Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 5.   Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας τελευταίου έτους ή άλλου φορολογικού  εγγράφου, όπου

      αναγράφεται το  ΑΦΜ του παραγωγού.

 6.  Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, με το αριθμό του  τραπεζικού λογαριασμού.

 7.   Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής για όλα τα αμπελοτεμάχια που καταγράφονται   στην αίτηση

      ένταξης για το Πρόγραμμα, καθώς και για τα τεμάχια στα οποία θα πραγματοποιηθεί η

       αναφύτευση όταν το μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί σε   άλλη θέση (συμβόλαια

      μεταγεγραμμένα, αποδοχή κληρονομιάς, γονική    παροχή). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου

        υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω

        τίτλους  κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της

        φορολογικής του  δήλωσης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να

         φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο συνοδευόμενο με Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα

             δηλώνεται ότι τα στοιχεία   του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.(ΥΔ με θεωρημένο το γνήσιο της

             υπογραφής.

        8.  Για τα μη ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν

             συμφωνητικά μίσθωσης στα οποία θα αναγράφονται:

              α. Το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή

     β. τα αναλυτικά στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό,

         όπου  είναι διαθέσιμος) και η χρονική διάρκεια της μίσθωσης

     γ. θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των αντισυμβαλλομένων

        μερών, όταν δεν θεωρούνται από την αρμόδια Δ Ο Υ.

     δ. επίσης φέρουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης προς ένταξη στο

        πρόγραμμα, με επισυναπτόμενη πρόσφατη εκτύπωση Ε9 στην οποία καταγράφεται η εν

        λόγω έκταση.

  Κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα, η διάρκεια μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι εννέα έτη. Μετά την έγκριση υποβάλλεται συμβολαιογραφική μίσθωση με πιστοποιητικό μεταγραφής , διάρκειας 10 ετών από το έτος φύτευσης.

  Οι παραγωγοί που έχουν εφαρμόσει  στα αμπέλια τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής  ή ολοκληρωμένης διαχείρισης θα πρέπει να αναρτήσουν και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα «Βεβαίωσης συμμόρφωσης» καθώς και οι νέοι παραγωγοί βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.

Περισσότερα Νέα