Επιμελητήριο Ηλείας: Ενημέρωση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

24 Ιουλίου - 16:43 Τοπικά

           Το Επιμελητήριο Ηλείας  ενημερώνει τα μέλη του ότι σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 το νέο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων το οποίο δημιουργήθηκε κατόπιν της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

 Οι Υπόχρεοι καταχώρισης οφείλουν να συμμορφωθούν με τα επιτασσόμενα από τις διατάξεις του νέου αυτού Νόμου που τίθενται από το άρ. 8  στην υπ’ αρ. 67343ΕΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443) και να μην υπερβεί τις προθεσμίες:

–  Της 1ης Νοεμβρίου 2019 προκειμένου για τα Ν.Π.Δ.Δ., τις εταιρείες του Νόμου 89/67, τις δημοτικές επιχειρήσεις, τις Μονοπρόσωπες Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες, τους συνεταιρισμούς, για την Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Μονοπρόσωπη και μη, για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο, Οικονομικού Σκοπού, για τις Αστικές Εταιρείες κερδοσκοπικές και μη, για Κοινωνία Κληρονόμων κλπ.(πλήρη κατάλογο βλ. στην ως άνω Υ.Α.)

Της 29ης Νοεμβρίου 2019 προκειμένου για Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες κατά μετοχές , εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης , Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες , Ανώνυμες Εταιρείες ,Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και Θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα ημεδαπών.(πλήρη κατάλογο βλ. στην ως άνω Υ.Α.)

Τα στοιχεία καταχώρισης υπόχρεων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της  ως άνω Υ.Α.

Η απώλεια των προθεσμιών αυτών συνεπάγεται τις Κυρώσεις του Νόμου, ήτοι (α) μη έκδοση Πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας,(β) πρόστιμο 10.000 ευρώ και σε υποτροπή(γ) το διπλασιασμό του.

 

Νομικό πλαίσιο

  • Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.
  •  Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την  αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2718).

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Κωνσταντίνος Νικολούτσος

Περισσότερα Νέα