Εξετάσεις για πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Από Νοέμβρη τα γεωργικά φάρμακα θα πωλούνται μόνο σε κατόχους πιστοποιητικού

24 Ιουλίου - 17:19 Τοπικά

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει τους παραγωγούς – επαγγελματίες  χρήστες γεωργικών φαρμάκων,  για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αποκαλούμενο στο εξής «πιστοποιητικό»:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 & 4 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α’) από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση των γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που θα διαθέτουν το παραπάνω πιστοποιητικό.

Η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου (ΑΕΙ) ή πτυχίου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο II, άρθρα 10 έως 15 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΚΥΑ 8197/90920/2013, ΦΕΚ 1883 Β΄).

Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Σ.Ε.Α) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Η εξέταση διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τηρεί η Συντονιστική Εθνική Αρχή (Σ.Ε.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε (50) ερωτήσεις σε διάρκεια ενενήντα (90) λεπτών της ώρας. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

Για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού απαιτείται τέλος συμμετοχής το ύψος του οποίου ορίζεται (σύμφωνα με την ΚΥΑ 3501/41173/14-4-2015) ως εξής:

α) μέχρι την 31 Αυγούστου 2015 σε 25 €

β) από την 1 Σεπτεμβρίου 2015 σε 50 €

Το τέλος εξέτασης καταβάλλεται στα Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου http: //ppp-usercert.minagric.gr/, στην εφαρμογή DEMO – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που είναι διαθέσιμη δωρεάν, για τον αυτοέλεγχο των γνώσεών του, με ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού και μετά να συμμετάσχει στις εξετάσεις των ειδικών εξεταστικών κέντρων για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5γ) του άρθρου 35 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α’) μετά την 26 Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση των γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται μόνο από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό.

H νομοθεσία για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, καθώς και οι κατάλογοι των εξεταστικών κέντρων και των φορέων κατάρτισης, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.minagric.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αγρότης-Επιχειρηματίας –> Γεωργία –> Φυτοπροστασία –> Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων –> Εθνικό Σχέδιο Δράσης –> Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας  στη διεύθυνση Μανωλοπούλου 47 και στα τηλέφωνα 2621360140 και 2621360155.

Περισσότερα Νέα