Γ. Αργυρόπουλος: Περισσότερο φως, λιγότερο κόστος. • Γιατί θα προχωρήσει το σπουδαίο έργο που δρομολογεί η Δημοτική Αρχή με απολύτως νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες

24 Ιουλίου - 19:17 Τοπικά

Γράφει ο Γιάννης Αργυρόπουλος,

Αναπληρωτής Δήμαρχος Πύργου – Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών

Μια από τις πρώτες διαπιστώσεις της Δημοτικής Αρχής τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν, ότι ο τομέας του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού ήταν προβληματικός καθώς, αφενός δεν ήταν επαρκής και ισομερώς κατανεμημένος και αφετέρου ιδιαίτερα κοστοβόρος (πάνω από 1,3 εκατ. ευρω το χρόνο). Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να δώσουμε άμεσες λύσεις, προσωρινού χαρακτήρα, με την προμήθεια λαμπτήρων LED και ταυτόχρονα δρομολογήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος με ένα και μοναδικό σκοπό:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ– ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Μια συνοπτική ανάλυση αυτού του εγχειρήματος που αποτελεί το σπουδαιότερο έργο στη μέχρι τώρα θητεία της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Αντωνακόπουλου έχει ως εξής

 

Α. Η υφιστάμενη κατάσταση

1. Η κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο οδοφωτισμού αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της ενεργειακής κατανάλωσης του δήμου μας. Πιο συγκεκριμένα από τη συμβουλευτική μελέτη που εκπονήθηκε από τον εξωτερικό σύμβουλο και παραλήφθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία προκύπτει ότι από τα 18.756
φωτιστικά που καταγράφηκαν τα 7.993 είναι μεγάλα οδικά φωτιστικά υψηλής κατανάλωσης (περίπου το 75% αυτής)  τα 8.525 φωτιστικά είναι τύπου «καπελάκι» χαμηλής κατανάλωσης και τα υπόλοιπα 2.238 φωτιστικά είναι διάφορα είδη για πάρκα – πλατείες.

2. Οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση και έχουν σχεδόν εξαντλήσει το προσδόκιμο της ζωής τους. Η διάρκεια ζωής των συμβατικών λαμπτήρων είναι μικρή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό αυτών να τίθεται εκτός λειτουργίας ακόμη και από τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη έγκαιρης ανίχνευσης των βλαβών, ενώ η λειτουργία του συστήματος δεν διέπεται από ορθολογισμό αφού οι ώρες λειτουργίας του δεν συμπίπτουν πολλές φορές με την ανατολή και δύση του ηλίου.

3. Στο τμήμα Η/Μ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπηρετούν τα τρία τελευταία χρόνια μόλις τρεις τεχνικοί ηλεκτρολόγοι που υπερβάλλουν εαυτούς για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Είναι ευνόητο όμως ότι αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης, των 48 τοπικών κοινοτήτων, του επαρχιακού οδικού δικτύου, των κτηριακών εγκαταστάσεων και των σχολείων.  Για αυτό και μετά από δήλωση αδυναμίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο Δήμος έχει αναθέσει σε ιδιώτες τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες Ωλένης και Ιάρδανου.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια να επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι διαρκώς μειούμενοι διαθέσιμοι πόροι και αυτό να έχει σημαντικές επιπτώσεις, αφενός στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και αφετέρου στο αστικό περιβάλλον. Για αυτό και η ανάγκη συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης και ελέγχου είναι επιβεβλημένη.

Β. Οι εναλλακτικές λύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση

Οι βασικές επιλογές χρηματοδότησης της επένδυσης ενεργειακής αναβάθμισης που είχε στη διάθεση του ο δήμος Πύργου ήταν οι εξής:

Επιλογή 1η: Χρηματοδότηση της επένδυσης από Ίδιους Πόρους δηλαδή από τον κωδικό εσόδων Κ.Α. 0311 «Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού – άρθρο 25 Ν. 1828/89» ως Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και τους απαιτούμενους αυτοματισμούς του Συστήματος. Η επιλογή αυτή είναι αδύνατο να εφαρμοστεί γιατί αφενός ο προϋπολογισμός του δήμου δεν επιτρέπει να ανταπεξέλθει με ιδίους πόρους στο κόστος της επένδυσης και αφετέρου η τεχνική υπηρεσία του δήμου δεν διαθέτει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας.

Επιλογή 2η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ως Προμήθεια Εξοπλισμού) και αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένα επιτόκιο αποπληρωμής της τάξης του 3,78% (μεσοσταθμικά) και πιθανά σε 5,0% από τη νέα χρονιά με επιλογή περιόδου αποπληρωμής 10 ετών και άνω. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει δύο πολύ αρνητικά στοιχεία. Πρώτον θα δεσμεύαμε ένα μεγάλο τμήμα των ήδη ισχνών πόρων του Δήμου που διατίθενται σε άλλα έργα και υπηρεσίες και δεύτερον ο Δήμος αναλαμβάνει το σύνολο του ρίσκου. αφού η συνολική εγγύηση του εξοπλισμού γίνεται με τις διαδικασίες προμήθειας του δημόσιου τομέα.

Επιλογή 3η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16) και ειδικότερα ως Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου. Ο Δήμος Πύργου , στην περίπτωση αυτή, θα έχει ως όφελος την Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον Ανάδοχο), ενώ το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του Συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.

Από την  συγκριτική ανάλυση των δεδομένων των τριών εναλλακτικών επιλογών Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δικτύου Οδοφωτισμού συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι η τρίτη επιλογή δεν είναι  απλά η προσφορότερη αλλά η πλέον ασφαλής και πολλαπλά ωφέλιμη για το δήμο μας

 

Γ. Τι περιλαμβάνει η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

1. Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας (LED), και όχι μόνο λαμπτήρες, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.

2. Τη λειτουργία έξυπνου “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας”: α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για το σύνολο των Φωτιστικών Σωμάτων στο Σύστημα Δημοτικού Φωτισμού και β. σε επίπεδο Φωτιστικού για επιλεγμένα φωτιστικά σώματα που θα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Δήμου, θα συνοδεύονται από αντίστοιχους ασύρματους ελεγκτές, είτε ενσωματωμένους εντός των Φωτιστικών.

3. Τη λειτουργία «Συστήματος Περιοδικής – Επεμβατικής Συντήρησης», περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συντήρησης του συστήματος και της ανάταξης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών. Ο Ανάδοχος θα έχει υποχρεωτικά εγκατεστημένο συνεργείο με καλαθοφόρα και προσωπικό κάλυψης σε βάρδιες σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ και προσωπικό για την 24ωρη παρακολούθηση της Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος αιτήματα πολιτών ή το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τις αναφερόμενες υποδομές και την καλή τους λειτουργία. Θα αντιμετωπίζει σε πραγματικές συνθήκες τις όποιες αστοχίες και προβλήματα που θα προκύπτουν στην 12ετή εγγυητική του ευθύνη εντός 24 ωρών (εφόσον αυτό δεν γίνεται έχει προβλεφθεί ρήτρα). Για το λόγο αυτό στις ΣΕΑ δεν έχει σημασία το πόσο κοστίζει ο εξοπλισμός αλλά το τι προσφέρει και ποιο είναι το φωτιστικό αποτέλεσμα.

Δ. Τα οφέλη για το δήμο και τους πολίτες από τη ΣΕΑ

Στην περίπτωση ΣΕΑ, η εγγυητική ευθύνη ισχύει για το σύνολο της 12ετούς Σύμβασης και αφορά στο σύνολο του εξοπλισμού για οποιαδήποτε βλάβη η αστοχία. Ο Ανάδοχος είναι εξορισμού υποχρεωμένος να ασφαλίσει το αντικείμενο της ΣΕΑ, διότι του ανήκει και είναι υπεύθυνος για αυτό. Επομένως, ο δήμος Πύργου απολαμβάνει εγγυημένο όφελος (χωρίς κίνδυνο δανειοδότησης και ρίσκο επένδυσης και εφαρμογής), μέγεθος απολύτως μετρήσιμο και απολογιστικό (συνεχής έλεγχος της διαδικασίας και απολογιστική υποχρέωση στη λήξη της σύμβασης). Σημειώνεται ότι η πληρωμή του Αναδόχου στο σύνολο της 12ετούς περιόδου ισχύος της Σύμβασης εξαρτάται από το μετρήσιμο και μόνο αποτέλεσμα αυτών που έχει δεσμευτεί στην προσφορά του αντικαθιστώντας το σύνολο του εξοπλισμού με δικά του μέσα και έχοντας υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε βλάβη για τον οποιοδήποτε λόγο αυτή προκύπτει.

Τα οφέλη είναι τα εξής: α. Εγγυημένο Όφελος που θα δοθεί σαν έκπτωση (αφορά τμήμα της δαπάνης που ήδη έχει ο δήμος με βάση τις καταναλώσεις ενέργειας του έτους βάσης, δηλαδή το 2020) και το οποίο είναι εγγυημένο ανεξάρτητα του αποτελέσματος, β. Σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων συντήρησης της υποδομής που αφορούν το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο θα δώσει πλεόνασμα στα ανταποδοτικά τέλη, και γ. Ενεργειακό Αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την ένταξη του Δήμου Πύργου σε χρηματοδοτικά προγράμματα συναφή με την επένδυση που είναι ζητούμενη.

Συνολικά αυτό το όφελος εξορθολογίζει τα οικονομικά δεδομένα των ανταποδοτικών τελών και αποδίδει στους πολίτες την υπηρεσία για την οποία πληρώνουν και σήμερα δεν απολαμβάνουν  στο μέγεθος που απαιτείται.

 

Ε. Ψέματα και αλήθειες

ΨΕΜΑ: Εκχωρούνται τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού σε ιδιώτη και υποθηκεύεται το μέλλον του δήμου για 12 χρόνια

ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα ανταποδοτικά τέλη δεν εκχωρούνται σε κανένα. Η αμοιβή του αναδόχου θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξοικονόμηση της καταναλωμένης ενέργειας. Ειδικότερα προβλέπεται ειδική μέριμνα για την πιστοποίηση τις εξοικονόμησης από τις δαπάνες που ήδη έχει καλύψει ο δήμος
αναδόχου. Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ανά τρίμηνο εφόσον επιτυγχάνεται και πιστοποιείται το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης και εφόσον το σύνολο του δημοτικού φωτισμού λειτουργεί για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

ΨΕΜΑ: Λόγω της αύξησης της τιμής της Kwh, με τη ΣΕΑ ο δήμος θα κληθεί να πληρώνει περισσότερα για τον δημοτικό φωτισμό οπότε θα αναγκαστεί να αυξήσει τα ανταποδοτικά τέλη.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Σήμερα που η τιμή / kWh έχει φτάσει στο 0,35 ευρώ αυξάνοντας πολύ  περισσότερο το κόστος της ενέργειας και «καταπίνοντας» ασταμάτητα τα δημοτικά τέλη. η τιμή υπολογισμού της kWh στη διακήρυξη των όρων έχει μένει αμετάβλητη στο 0,15 ευρώ / kWh, με βάση την συμβουλευτική μελέτη Αυτό με απλά λόγια και με βάση τα σημερινά δεδομένα σημαίνει ότι όταν γίνει η αναβάθμιση ο Ανάδοχος θα παίρνει 0,15ευρώ ανά Kwh και ο Δήμος θα κερδίζει 0,20 ευρώ (0,35 – 0,15) χωρίς να έχει εκτιμηθεί και η τυχόν έκπτωση που θα δοθεί στο διαγωνισμό. Μάλιστα αυτή η τιμή είναι εγγυημένη για 12 έτη και η μόνη επιβάρυνση της είναι η επίδραση του πληθωρισμού (2% κλειδωμένο), ενώ σήμερα στη χώρας μας ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 10%.

Επίσης, εκτός του οφέλους της ενεργειακής αναβάθμισης ο Δήμος θα μηδενίζει το υφιστάμενο κόστος συντήρησης του δικτύου (αφού πλέον θα ανήκει στον Ανάδοχο) που προσεγγίζει τα 4,5 εκ ευρώ στην 12ετία σύμφωνα με τα στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την διαφορά της τιμής που αναφέρθηκε ανωτέρω κερδίζει ακόμα 800.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 9.600.000 ευρώ στην 12ετία.

Συνεπώς είναι παράλογο και εξωφρενικό να εγκαλείται ο Δήμος για την ΣΕΑ, όταν με απλά  μαθηματικά αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν θα αυξηθούν τα ανταποδοτικά τέλη εις βάρος των δημοτών, αλλά θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων που θα διατεθούν σε άλλες δράσεις προς όφελός τους.

ΨΕΜΑ:  Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης γίνεται με αδιαφανείς διαδικασίες

ΑΛΗΘΕΙΑ: Μόνο με αδιαφανείς διαδικασίες δεν γίνεται. Ο ανάδοχος θα προκύψει μετά από ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Επιπλέον η κατακυρωσή της θα γίνει από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΨΕΜΑ: Δεν δεσμεύεται ο ανάδοχος για το αν τα φωτιστικά είναι ευρωπαϊκά ή κινέζικα, όποτε το κόστος για 18.756 λαμπτήρες αν είναι κινέζικοι θα είναι 1 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. ευρώ αν είναι ευρωπαϊκοί.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο εξοπλισμός ανήκει στον Ανάδοχο και όχι στο Δήμο και είναι υποχρεωμένος να τον λειτουργεί για 12 έτη, χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου. Συνεπώς η αναφορά για το πόσο κοστίζουν τα φώτα και από που προέρχονται είναι άτοπη διότι στις ΣΕΑ δεν υπάρχει προμήθεια αλλά παροχή φωτιστικού αποτελέσματος. Παρά ταύτα οι ζητούμενες προδιαγραφές και τα επίπεδα παροχής φωτιστικού αποτελέσματος, καθώς και οι απαιτήσεις της διακήρυξης παραπέμπουν σε φωτιστικά τελευταίας γενιάς, με τουλάχιστον 150 l/w.

ΨΕΜΑ: Τα στοιχεία της μελέτης είναι παλιά και πρέπει να επικαιροποιηθούν γιατί δεν  αντιπροσωπεύουν τα σημερινά δεδομένα.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η καταγραφή που διενεργήθηκε στο Δήμο είναι πολύ πρόσφατη (2020) και με χρήση GIS, δηλαδή γεωγραφικές συντεταγμένες και φωτογραφίες από κάθε φωτιστικό. Η συμβουλευτική μελέτη ολοκληρώθηκε το 2021  και έχει εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

ΨΕΜΑ: Στην συμβουλευτική μελέτη γίνεται μονομερώς προσπάθεια προώθησης υλοποίησης της επένδυσης μέσω της Σύμβασης Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ) με ιδιώτη

ΑΛΗΘΕΙΑ: Υπάρχει πλήρης και αναλυτική τεκμηρίωση της  σκοπιμότητας – βιωσιμότητας στην μελέτη εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα σενάρια, με αναλυτική κοστολόγηση και προσδιορισμό κόστους – οφέλους

ΨΕΜΑ: Ο ανάδοχος δεν δεσμεύεται να τοποθετήσει σύστημα τηλεδιαχείρισης και στα 18.756 φωτιστικά σώματα

ΑΛΗΘΕΙΑ: Το νέο σύστημα είναι πλήρως τηλεδιαχειριζόμενο ανά Πίνακα Διανομής και τηλεδιαχειριζόμενο / φωτιστικά σε συγκεκριμένο αριθμό φωτιστικών για να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά σε θέματα πολιτικής προστασίας. Θα υπάρχει σύστημα τηλεδιαχείρισης – ελέγχου ενέργειας και βλαβοληψίας για το
σύνολο του νέου δικτύου, με ευθύνη του Αναδόχου και παρακολούθηση από την Τεχνική Υπηρεσία και το Δήμο γενικότερα.

ΨΕΜΑ: Δεν εξετάσθηκε η δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης με φωτιστικά σώματα τα οποία φέρον φωτοβολταϊκά πάνελ για να παρέχουν δωρεάν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η αναβάθμιση με φωτοβολταϊκά πάνελ μελετήθηκε και κρίθηκε μη εφικτή επειδή δεν μπορούσε να καλύψει όλες τις ώρες λειτουργίας. Άλλωστε πουθενά δεν έχουν ολική εφαρμογή, αλλά μόνο σε επιλεγμένα σημεία. Εξάλλου η τιμή τους είναι υψηλότατη εάν θελήσουμε αποθήκευση ενέργειας με μπαταρία για τις ώρες που δεν απορροφούν ενέργεια.

ΨΕΜΑ: Αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι η Οικονομική Επιτροπή

ΑΛΗΘΕΙΑ: Το θέμα αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται καμιάς αμφισβήτησης. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αρμόδιο όργανο για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ) και τη δημιουργία καταπιστευτικού λογαριασμού είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο που είναι το ανώτατο ελεγκτικό δικαστήριο της χώρας έχει εγκρίνει ανάλογες συμβάσεις σε δεκάδες δήμους και περιφέρειες (Χίος, Λάρισα, Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη, Δυτική Λέσβος, Αιγιαλεία, Σιθωνία, Περιφέρεια Θεσσαλίας κλπ). Συνεπώς η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι άκυρη καθώς δεν την έχει αρμοδιότητα. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην προσφυγή που υπέβαλλαν κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ο σύλλογος εργαζομένων και η ΠΟΕ – ΟΤΑ.

ΣΤ. Επίλογος – Συμπέρασμα

Ο κάθε καλοπροαίρετος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι η αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού του δήμου μας, μέσω της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, είναι μονόδρομος. Με απτά και μετρήσιμα στοιχεία και όχι με έωλες αιτιάσεις και ανυπόστατες υποθέσεις, αποδεικνύεται ότι αυτό το σπουδαίο έργο που δρομολογεί η Δημοτική Αρχή μόνο οφέλη έχει για το δήμο και τους συμπολίτες μας. Γι αυτό και θα προχωρήσει, όσα εμπόδια κι αν επιχειρήσουν να βάλουν οι μόνιμοι αρνητές της ανάπτυξης και της προόδου του τόπου μας. Όπως προχώρησε και είναι στο τελικό στάδιο υλοποίησης το έργο αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες (το περιβόητο 1,4 εκατ. ευρω). Ήδη το απολαμβάνουν χιλιάδες συμπολίτες μας στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες.  Όπως προχωρούν και μια σειρά από άλλα έργα που αλλάζουν το δήμο μας. Η λάσπη και συκοφαντίες κάποιων ολίγων «θορυβοποιών» δεν μα αγγίζουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας βλέπει ότι πασχίσουμε καθημερινά για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτούς απολογούμαστε, τη δική τους εμπιστοσύνη και στήριξη εισπράττουμε καθημερινά.

Περισσότερα Νέα