Η Παπαϊωάννου – ΙΝΤΕΡΚΑΤ μειωδότησε στην 7η εργολαβία του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος

24 Ιουλίου - 17:02 Τοπικά

Πραγματοποιήθηκε χθες η 7η εργολαβία του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος. Στη διαδικασία των προσφορών μειοδότησε η  Παπαϊωάννου-ΙΝΤΕΡΚΑΤ με ποσοστό 50,99%. Πρόκειται για το τμήμα Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας — Κάτω Αχαΐα (χ.θ. 7+270 έως χ.θ. 12+900). Φορέας Υλοποίησης και αυτού του τμήματος είναι το Υπουργείο Υποδομών. H σειρά κατάταξης των προσφορών βάσει έκπτωσης είναι η παρακάτω:

1.Κ/Ξ Παπαϊωάννου-Ιντερκάτ 50,99%, 2.Εργοδυναμική Πατρών 49,49%, 3.Ελληνική Υδροκατασκευή 48,40%, 4.ΙΝΤΡΑΚΑΤ 45,59%, 5.Λατομεία Τυρνάβου 39,89%, 6.Κ/Ξ Ερέτβο-ΕΚΤΕΡ 38,48%, 7.J&P ΑΒΑΞ 37,10%, 8.ΑΚΤΩΡ 36,70, 9.ΤΕΚΑΛ 30,6%.

Το κόστος του έργου είναι 38,4εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 30.919.354,84 ευρώ).

Η διάρκεια των έργων όπως και στις υπόλοιπες εργολαβίες έχει καθοριστεί σε 42 μήνες και εφόσον τα έργα ξεκινήσουν στις αρχές του 2018, τότε θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2021. Να σημειώσουμε ότι προς το παρόν το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αυτό αναμένεται να γίνει με την έγκριση του Φακέλου Μεγάλου Έργου που θα κατατεθεί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Στο φυσικό αντικείμενο πέρα από το κυρίως αντικείμενο έχει και την προαίρεση για 2 μικρότερα οδικά έργα που αφορού ένα αντλιοστάσιο και μία ράμπα εξόδου από την Πάτρα προς Κάτω Αχαγιά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Αχαΐας. Τα προς κατασκευή έργα είναι:
(α) Αυτοκινητόδρομος Πάτρα — Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. 7+270 μέχρι Χ.Θ. 12+900, μήκους 5,63 km, το οποίο διαμορφώνεται με διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Πάτρας — Πύργου.
(β) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι & κάθετοι δρόμοι.
(γ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων — αποστράγγισης, έργα σήμανσης — ασφάλισης — περίφραξης, τεχνικά έργα (Άνω & Κάτω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης — πυρόσβεσης, κ.λπ.
(δ) Εργασίες πρασίνου
(ε) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (Άνω & Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις, τυχόν απαιτούμενα αντίβαρα, κ.λπ.), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης — αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ.

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 750.000,00 EUR (με Φ.Π.Α.). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για:
1) την κατασκευή ράμπας εξόδου, πριν το ποταμό Πείρο, για την εξυπηρέτηση της κίνησης από Πάτρα προς Κάτω Αχαΐα, προϋπολογισμού έως 500.000,00EUR (με Φ.Π.Α.).
2) τη διάνοιξη γεώτρησης και για τη κατασκευή αντλιοστασίου, προϋπολογισμού έως 250 000 EUR (με Φ.Π.Α.).

Πηγή: Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Περισσότερα Νέα