Κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων Υπαλλήλων Π.Ε. Αχαΐας & Ηλείας που αφορά το προσχέδιο της τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

 Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι  Σύλλογοι Υπαλλήλων Π.Ε.  Αχαΐας & Ηλείας που αφορά το προσχέδιο της τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτό παρουσιάστηκε πρόσφατα. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το προσχέδιο της τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτό παρουσιάσθηκε, επιβεβαιώνει την συντηρητική αντίληψη της περιφερειακής αρχής και στα θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών καθώς και την προσήλωση  της  στο πολιτικό δόγμα του μικρότερου ευέλικτου κράτους.

Από την ίδρυση των αιρετών περιφερειών και για  6 ολόκληρα χρόνια η περιφερειακή αρχή δεν ήταν σε θέση να τροποποιήσει – βελτιώσει τα εμφανή οργανωτικά προβλήματα του πρότυπου οργανισμού που είχε συντάξει η κεντρική κυβέρνηση αναιρώντας την έννοια της ‘τοπικής αυτοδιοίκησης’ και της πολυδιαφημισμένης αποκλειστικής αρμοδιότητας στα τοπικά θέματα και της εγγύτητας στον πολίτη. Αντιθέτως με την πρώτη εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προτείνει – απαιτεί οργανωτικές αλλαγές τρέχει ασθμαίνοντας να προσαρμοσθεί.

Η ουσιαστική κατάργηση των οικονομικών υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Ενότητες και η μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους στην έδρα, θα δημιουργήσει πολλαπλά ζητήματα με αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες, ακόμα μεγαλύτερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρονικές καθυστερήσεις. Ο συγκεντρωτισμός για τον έλεγχο και την εξόφληση των δαπανών, όπως έχει σχεδιαστεί κατά εντολή του Γενικού Λογιστηρίου, με δεδομένη την υποστελέχωση και των υπηρεσιών της έδρας, χωρίς την παράλληλη πρόνοια για προσλήψεις νέου προσωπικού θα καταστήσει προβληματική την ήδη οριακή λειτουργία της Περιφέρειας. Ο κίνδυνος για μεταφορά προσωπικού ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι υπαρκτός, προκειμένου να καμφθούν οι αδυναμίες του προτεινόμενου σχεδιασμού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή των συναδέλφων.

Κρίνεται επιτακτικό να συνεχίσουν να ασκούνται οι αρμοδιότητες των τμημάτων «Λογιστικής Διαχείρισης» και «Ταμειακής Υπηρεσίας» σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Για άλλη μια φορά επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Περιφέρειες,   με πίστη στη βασική αρχή ότι ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να ταυτίζονται. Απαιτούμε  την  ανάκληση της σχετικής διάταξης του νομοθετικού πλαισίου, την άρση του καθεστώτος μεταφοράς αστικής ευθύνης στους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών και τη δημιουργία Δημόσιας Αρχής, για τον έλεγχο των δαπανών, ανεξάρτητης από τους ελεγχόμενους.

Σε μια Περιφέρεια με έντονα αναπτυγμένη την αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία, δεν επιτρέπεται ο νέος οργανισμός να μην είναι σε θέση να αποσαφηνίσει το μέλλον της λειτουργίας των γραφείων Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικών Κτηνιατρείων. Έτσι η  εγγύτητα στην ικανοποίηση των αναγκών των αγροτών τίθεται σε αμφισβήτηση. Τα αναφερόμενα στο προσχέδιο του οργανισμού μόνο ως εμπαιγμός στους πρωταγωνιστές του πρωτογενή τομέα μπορεί να θεωρηθούν όσον αφορά στην  σύνδεση της βιωσιμότητάς των γραφείων με τον αόριστο αλγόριθμο περί διαθεσιμότητας κτηριακών εγκαταστάσεων και ανάγκης εξυπηρέτησης των παραγωγών. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η  ύπαρξη και λειτουργία των περιφερειακών οργανικών μονάδων οι οποίες θα έχουν κατανεμηθεί με αποκλειστικό σκοπό την στήριξη του έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου.

Επίσης προκαλεί εντύπωση η σιωπηλή προσπάθεια που γίνεται με τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες για την αποδυνάμωση τμημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν μπορεί να αγνοείται ο υφιστάμενος εργαστηριακός εξοπλισμός και να μην  διασφαλίζεται η δυνατότητα των τμημάτων εργαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων του ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών κατασκευής και υλικών. Έτσι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ολόκληρες Περιφερειακές Ενότητες να μην διαθέτουν κατάλληλο δημόσιο εργαστήριο για τον έλεγχο των δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων

Παρά την εξαετή εφαρμογή του υφιστάμενου οργανισμού στο νέο προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε, δεν γίνεται απολύτως καμία προσπάθεια να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που έχουν ήδη αναδειχθεί και έχουν σχέση με την στοιχειώδη καταγραφή των αρμοδιοτήτων στις βασικές οργανικές μονάδες και την αντιμετώπιση της σύγκρουσης ή αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων  ενώ είναι προφανές ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι κατά τόπους ιδιαιτερότητες και κοινωνικές ανάγκες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που έγιναν τροποποιήσεις  και αλλαγές αυτές με τον τρόπο που είναι διατυπωμένες θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα.

Επίσης δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατανομή οργανικών θέσεων ανά Υπηρεσία, παρά μόνο συνολικές ανά κλάδο θέσεις σε επίπεδο περιφέρειας μη διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τόσο το σύνολο του προσωπικού από αυθαίρετες μετακινήσεις όσο και την λειτουργική βιωσιμότητα των τμημάτων λόγω έλλειψης προσωπικού.

Τέλος κρίνεται απαράδεκτη η προχειρότητα με την οποία προσεγγίζεται η κάλυψη των θέσεων ευθύνης. Είναι προφανής παραλογισμός συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες να μην μπορούν να αναλάβουν καμία θέση ευθύνης σε επίπεδο τμήματος και παράλληλα να μπορούν να αναλάβουν προϊστάμενοι της ίδιας Διεύθυνσης ή ακόμα και της Γενικής Διεύθυνσης. Δεν έχει λογική σε τμήματα ίδιου αντικειμένου να καθορίζονται διαφορετικοί κλάδοι και ειδικότητες ως προϊστάμενοι.  Δεν έχει λογική σε τμήμα να μπορεί να προΐσταται κλάδος ΤΕ συγκεκριμένης ειδικότητας και όχι ΠΕ της ίδιας ειδικότητας και αντιστρόφως.

Η έλλειψη επίσης, της απαιτούμενης από την νομοθεσία, πλήρους μελέτης οργάνωσης των υπηρεσιών  στην οποία θα λαμβάνονται  υπόψη οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός,  οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας, με την παράλληλη έλλειψη της αποτύπωσης των δραστηριοτήτων που πρέπει να αναπτύσσουν οι υπάλληλοι, δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό για το εάν το σχέδιο του νέου οργανογράμματος έχει ως σκοπό την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και την εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων της Περιφέρειας.

Το σχέδιο για την τροποποίηση του οργανισμού δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις κοινωνίας, δεν διασφαλίζει τις βασικές αρχές της περιφερειακής συνείδησης, δεν αντιμετωπίζει την απογύμνωση των υπηρεσιών από προσωπικό  και  χαρακτηρίζεται ως ένας συγκεντρωτικός μηχανισμός στην υπηρεσία του μικρού, ευέλικτου και ελεγχόμενου κράτους, κάτι στο οποίο ως υπάλληλοι αλλά και ως πολίτες δεν μπορούμε να συναινέσουμε.

28-11-2016

Για τα Δ. Σ.

Οι Πρόεδροι των  Συλλόγων Υπαλλήλων ΠΔΕ

Μικέλης Χαράλαμπος

Κατριβέσης Νικόλαος»

Περισσότερα Νέα