Με 19 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας – Κυλλήνης

24 Ιουλίου - 16:43 Τοπικά

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 14239/18-10-2019 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη  για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 23η  του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση πρακτικών 20ης  κατεπείγουσας συνεδρίασης του δ.σ. στις 10/9/2019 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 2. Επικύρωση πρακτικών 21ης  συνεδρίασης του δ.σ. στις 23/9/2019 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 3. Ορισμός Προέδρου και Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 4. Τροποποίηση άρθρου 5 της συστατικής πράξης του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή  Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 5. Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 6. Τροποποίηση άρθρου 5 της συστατικής πράξης του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή  Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 7. Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 8. Εκλογή αντιπροσώπου του  Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 9. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 10. Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Σύνδεσμο Αποχέτευσης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 11. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στη Γεν. Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δ. Ελλάδας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
 13.  Αναμόρφωση ισχύοντος   προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2019(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
 14.  Άνοιγμα  Τραπεζικού Λογαριασμού  Ταμειακής Διαχείρισης  στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων   για την  κίνηση του λογαριασμού , βάσει  του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014,  των αποφάσεων  του Υπ. Οικονομικών αριθ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-19 , 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄/29-8-2019 κ.λ.π(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
 15.  Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για υπόθεση  νέα αγωγής Ν. Βουρτσάνη(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
 16. Εκμίσθωση ιδιωτικού χώρου στο Σταφιδόκαμπο για εκλογικό τμήμα λόγω ακαταλληλότητας δημοτικών χώρων (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
 17. Τροποποίηση της αριθ. 182/2018 απόφασης του δ.σ. με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Υποστήριξη του Υποέργου 4  (Συνοδευτικά μέτρα 5%) της πράξης με τίτλο: Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής ύλης συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή  συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- κοινωνική σύμπραξη  Π.Ε. Ηλείας (Κωδικός MIS 5000150) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (Εισηγητής: Α/Δ Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Κος Ανυφαντής Πέτρος)
 18. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (Εισηγητής: Α/Δ Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Κος Βαγγελάκος Παναγιώτης)
 19. Υποβολή αιτήματος για καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως τοπική αργία στην Κοινότητα Ανδραβίδας  και του Ι.Ν. Αγίου Κων/νου και Ελένης ως Πολιούχο(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

                                                                                             Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Περισσότερα Νέα