Με πρόβλεψη ανταποδοτικών οφελών για τη Δυτική Ελλάδα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Μελέτη για τον αγωγό EASTMED

24 Ιουλίου - 19:07 Τοπικά

Στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για το έργο «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED – POSEIDON, ο οποίος διέρχεται και από τη Δυτική Ελλάδα, προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης,  Ενέργειας και Περιβάλλοντος Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Κατά τη εισήγησή του, ο κ. Δημητρογιάννης αφού χαρακτήρισε τον  αγωγό EastMed‐Poseidon ως  μια ενεργειακή υποδομή που στοχεύει στην αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των πηγών της Ανατολικής Μεσογείου (υποθαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου στη λεκάνη της Λεβαντίνης) και των Ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, μέσω της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας,  περιέγραψε  τις πιθανές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου για την περιοχή, το κοινωνικό πλαίσιο και την πολιτιστική κληρονομιά, όπως αυτές αποτυπώνονται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, τις αναλύσεις του πλαισίου στο οποίο λειτουργεί και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη ΜΠΚΕ, το έργο εκτιμάται πως θα έχει θετικές κοινωνικο‐οικονομικές επιπτώσεις μέσω της άμεσης και έμμεσης απασχόλησης και της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις δραστηριότητες κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού.

Παράλληλα, ο κ. Δημητρογιάννης έθεσε ως βασικά προαπαιτούμενα για θετική γνωμοδότηση του σώματος τα εξής:

  • Ο αγωγός EastMed να μην έχει μόνο ρόλο διέλευσης από τη Δυτική Ελλάδα, αλλά να προβλεφθεί η δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών δικτύων (χαμηλής και μέσης πίεσης) με το έργο, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και ενίσχυσης της Δυτικής Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.
  • Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με τα οποία  δεν θα  διαταραχθούν οι  καθημερινές δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστούν τα πολιτιστικά μνημεία και οι περιβαλλοντικοί πόροι  που χαρακτηρίζονται ως μείζονος σημασίας.
  • Να εφαρμοστούν όλες οι αναγκαίες ευέλικτες  δράσεις ώστε να περιοριστούν στο μέγιστο δυνατό επιπτώσεις σε κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι οι μεταφορές, η αγροτική παραγωγή, τα έργα υποδομής και η δημόσια υγεία.
  • Να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία μεταξύ του φορέα του έργου και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τακτική ενημέρωση προς αντιμετώπιση των όποιων ζητημάτων ή δυσλειτουργιών προκύψουν.

Επιπλέον, ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από το συμβούλιο την έγκριση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Φορέα του έργου, με σκοπό την παροχή και υλοποίηση ανταποδοτικών οφελών προς την τοπική κοινωνία, κάτι το οποίο είχε ζητηθεί εξαρχής από την Περιφερειακή Αρχή.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το σχετικό μνημόνιο, σύμφωνα με το οποίο ο φορέας του έργου δεσμεύεται για τη στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, και αναλαμβάνει ρητά με δικά της έξοδα την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών που αφορούν στη δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης με το έργο του Αγωγού, τις οποίες θα διαθέσει στην Περιφέρεια προς περαιτέρω αξιοποίησή τους.

 Ο κ. Δημητρογιάννης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αυτή τη στιγμή η μόνη από τις Περιφέρειες της χώρας, από όπου σχεδιάζεται να διέλθει ο αγωγός, που λαμβάνει ρητά και  ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη, που προσδώσουν πλεονεκτήματα στο τομέα της ενέργειας και της ανάπτυξης. «Αυτό και μόνο συνιστά μία σημαντική επιτυχία της Περιφερειακής Αρχής, που από την αρχή έχει θέσει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της Δυτικής Ελλάδας και την αξιοποίηση κάθε πηγής για την πρόσβαση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρήσεων στα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης

Περισσότερα Νέα