Μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου οι αιτήσεις για το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

24 Ιουλίου - 17:19 Τοπικά

Συνεχίζονται μέχρι και την Πέμπτη 23 Απριλίου οι αιτήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το διορισμό των επτά µελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από τριμελή Επιτροπή, θα συνταχθεί ο κατάλογος υποψηφίων και θα γίνει η επιλογή.

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας, συγκροτείται, μετά τη θεσμοθέτησή του με Νόμο και πρόκειται για ένα όργανο, το οποίο ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε συστήσει με δική της πρωτοβουλία από τις πρώτες ημέρες θητείας της Περιφερειακής Αρχής, το 2011.

«Η θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της Περιφέρειάς μας, καθώς η αναπτυξιακή προοπτική που δημιουργείται μέσα από την έρευνα και την καινοτομία συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών και φορέων της Περιφέρειάς μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας περιλαμβάνεται στους στρατηγικούς μας στόχους ως Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη μας κιόλας θητεία, αφού μπορεί να αποτελέσει διέξοδο από την οικονομική κρίση και να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους μας» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Προθεσμία – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο, του οποίου θα προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου του Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, Τηλ. : 2613-613501 / 502, Fax: 2613-613634 / 532) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 23/04/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα συνημμένα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.

(Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας pde.gov.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis/item/4934-prokiryxi-prosklisi-ypobolis-ypopsifiotiton-gia-to-diorismo-melon-toy-perifereiakou-epistimonikou-symboylioy-ereynas-kai-kainotomias-psek.html ).

Περισσότερα Νέα