Νώντας Κυριαζής: Όχι ΧΑΡΑΤΣΙ στους δημότες. Πειθαρχικά και ποινικά ελέγξιμη η απόφαση που τυχόν εκδοθεί στο σημερινό Δ.Σ

24 Ιουλίου - 13:47 Τοπικά

Στο 1ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ζητείται από τη Δημοτική Αρχή η «λήψη απόφασης έγκρισης των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού αναγνώρισης δοσοποίησης οφειλών προς το Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού Αλφειού κατόπιν της υπ’ αρ. 367/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», θέμα το οποίο έχει απασχολήσει το Δήμο Πύργου πολλές φορές στο παρελθόν.
Κάθε φορά που ο ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ ζητούσαν από το Δήμο χρηματικά ποσά πέραν των παγίων τελών, ήτοι όταν ζητούσαν χρήματα λόγω ωφελείας του Δήμου προερχομένης από τη χρήση εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας τους, ο Δήμος αρνιόταν αιτιολογημένα να πληρώσει αυτά τα ποσά, γιατί οι υπηρεσίες του Δήμου και οι νομικοί του σύμβουλοι έκριναν ότι η απαίτηση των ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ δεν ήταν νόμιμη.
Υπάρχει σχετικός φάκελος του Δήμου που περιέχει πλήθος εγγράφων και γνωμοδοτήσεων δικηγόρων για το θέμα αυτό. Ενδεικτικά αναφέρω τα υπ’ αρ. πρωτ. 24468/30-8-21, υπ’ αρ.’ πρωτ. 24468/ 21-10-21 έγγραφα των Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αντίστοιχα καθώς και το υπ’ αρ. 30564/2021 έγγραφο του Δήμου.
Κατά καιρούς ο ΓΟΕΒ είχε γνωστοποιήσει στο Δήμο ότι μας χρέωνε τις λεγόμενες «εισφορές ωφελείας» και ισχυριζόταν ότι η λεγόμενη « εισφορά ωφελείας» αντιστοιχούσε σε δήθεν ωφέλεια του Δήμου Πύργου επειδή τα όμβρια ύδατα που απορρέουν από τους δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους καταλήγουν στα δίκτυα του ΓΟΕΒ.
Αυτό όμως είναι εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΟ. Μάλιστα κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία όταν ο ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού τόλμησε να ζητήσει και να εκδοθεί τελικά η υπ’ αρ. 2263/3-5-2019 ταμειακή βεβαίωση της ΔΟΥ Πύργου με βάση τον υπ’ αρ. 12/2015 χρηματικό κατάλογο του ΓΟΕΒ για το ποσό των 94.148,50 ευρώ, ο Δήμος Πύργου αρνήθηκε να πληρώσει το φερόμενο ως οφειλή του αυτό ποσό και άσκησε εναντίον της άνω ταμειακής βεβαίωσης και κατά του άνω χρηματικού καταλόγου την από
13-6-2019 ανακοπή, η οποία θα εκδικασθεί τον Φεβρουάριο του έτους 2024. Ταυτόχρονα κατέθεσε ο Δήμος την από 13-6-2019 αίτησή του περί αναστολής εκτέλεσης, επιτυγχάνοντας την έκδοση της από 24-6-2019 προσωρινής διαταγής του δικαστηρίου, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αρ. 2263/2019 ταμειακής βεβαίωσης της ΔΟΥ.
Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Στα άνω δικόγραφα καταγράφεται η θέση του Δήμου Πύργου και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο παρατίθενται τα νομικά και πραγματικά επιχειρήματα και ισχυρισμοί, που οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 94.148,50 ΕΥΡΩ.
Ειδικότερα και εν συντομία ο Δήμος Πύργου προσβάλλει την ταμειακή βεβαίωση και τον χρηματική κατάλογο τόσο ως προς τη νομιμότητα του τίτλου, όσο και ως προς το εκκαθαρισμένο της απαιτήσεως και βέβαια επικαλούμεθα και την αυταπόδεικτη αοριστία των προσβαλλομένων πράξεων. Για τους λόγους αυτούς και για άλλους που περιέχονται στην άρτια και εμπεριστατωμένη εργασία του δικηγόρου του Δήμου κ. Ιωάννη Μετσοβίτη, ζητείται απ’ το δικαστήριο η ακύρωση των προσβληθεισών πράξεων και η απαλλαγή του Δήμου από την καταβολή του αυθαίρετα και παράνομα καταλογισθέντος ποσού των 94.148,50 ευρώ.
Πιθανολογείται δε σφόδρα ότι οι ισχυρισμοί του Δήμου θα γίνουν δεκτοί, γιατί στηρίζονται στο Νόμο και στην Νομολογία των δικαστηρίων.
ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ «ΕΙΣΦΟΡΑ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», ΟΥΤΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). Μόνο για στρεμματικές εισφορές και τέλη και για ακίνητα, προς όφελος των οποίων έγινε ο αναδασμός, και τα έργα εγγείων βελτιώσεων προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Εάν πιστεύουν οι ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ ότι ο Δήμος οφείλει «εισφορά ωφελείας», οφείλουν να ασκήσουν καταψηφιστική ή αναγνωριστική αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια για να κριθεί οριστικά η «διαφορά». ( Δεν το έχουν επιχειρήσει γιατί δεν το τολμούν.)
Εξάλλου η πόλη του Πύργου έχει φροντίσει από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα και διαθέτει δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων και αποχέτευσης που εξακολουθεί να ανήκει στην κυριότητα του Δήμου ( αγωγός Μούτελης κλπ.).
Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα εδώ και δεκαετίες, ήτοι από της συστάσεως των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, και ενώ αυτές ήταν οι απόψεις του Δήμου Πύργου, η σημερινή Δημοτική αρχή επιχειρεί να αλλάξει τις θέσεις του Δήμου και να πληρώσει όσα ζητεί ο ΓΟΕΒ αλλά και να δεσμεύσει το Δήμο για τα επόμενα χρόνια, χρεώνοντας
έτσι όλους τους δημότες του Δήμου, γιατί βεβαίως τα τέλη αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Ερωτάται λοιπόν η Δημοτική αρχή και οι αρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες (Οικονομικές και Τεχνικές):
1) Γιατί από το 2019 μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής (αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων) και της ανακοπής του Δήμου;
2) Γιατί εζητούντο συνεχώς αναβολές στο δικαστήριο από την πλευρά του Δήμου ( με τη συναίνεση φυσικά των αντιδίκων) ;
3) Γιατί αποκρύπτεται η ύπαρξη της ισχύουσας προσωρινής διαταγής υπέρ του Δήμου που αναστέλλει την εκτέλεση της ταμειακής βεβαίωσης και δεν αναφέρεται καθόλου στη σχετική απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ούτε στο δημοτικό συμβούλιο;
4) Γιατί παραπλανάται το δημοτικό συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή με την εισήγηση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών που βεβαιώνει αναληθώς « λόγω της επικείμενης εκδίκασης της αγωγής που έχει υποβάλει ο ΓΟΕΒ στο Δήμο Πύργου στις 12-7-2023…», ενώ η αλήθεια είναι ότι καμία αγωγή του ΓΟΕΒ κατά του Δήμου δεν εκδικαζόταν στις 12-7-2023;
5) Γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ενημερώθηκαν επαρκώς και δεν τέθηκαν υπόψιν τους όλα τα κρίσιμα έγγραφα που αναφέρονται στο υπό έγκριση ιδιωτικό συμφωνητικό και ειδικά η προσφυγή μας και η προσωρινή διαταγή, ούτε τα έγγραφα του σχετικού φακέλου που τηρείται στον Δήμο με αλληλογραφία και γνωμοδοτήσεις παρελθόντων ετών;
6) Γιατί άλλαξε η θέση του Δήμου ( σχετικά με δήθεν οφειλές προς ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ για υποτιθέμενη «εισφορά ωφελείας») και μάλιστα μετά τις αλλαγές των αν. Διευθυντών στην Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία;
7) Γιατί δεν έγινε τουλάχιστον μία διαγνωστική δίκη, έστω με πρωτοβουλία του Δήμου, για να κριθεί δικαστικά το νόμιμο ή όχι της ταμειακής βεβαίωσης και του χρηματικού καταλόγου για δήθεν «εισφορά ωφελείας»;
8) Γιατί δεν εφοδιάστηκε ο δικηγόρος του Δήμου κ. Σπηλιόπουλος με τα απαραίτητα έγγραφα, που ενισχύουν τις απόψεις του Δήμου, όπως αυτές αποτυπώνονται στα δικόγραφα που του αναθέσαμε να υποστηρίξει;
9) Γιατί η Οικονομική Επιτροπή συνομολογεί ( με την υπ’ αρ. 367/5-7-2023 απόφασή της) και αναγνωρίζει οφειλή προς τον ΓΟΕΒ συνολικού ποσού 791.265,02 ευρώ ως «εισφορά ωφελείας» ενώ η ταμειακή βεβαίωση που έχει εκδοθεί αφορά ποσό 94.148,50 ευρώ;
10) Γιατί η Οικονομική Επιτροπή αποδέχεται με την απόφασή της αυτή όλες τις αξιώσεις του ΓΟΕΒ εισηγούμενη στο δημοτικό συμβούλιο την αποδοχή οφειλής ύψους 791.265,02 ευρώ μέχρι το 2022 και δεσμεύει τον Δήμο και για το μέλλον με νέα τέλη;
11) Γιατί η Δημοτική αρχή επιβαρύνει τους δημότες με νέα τέλη, αφού τα τέλη αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και κατ’ ανάγκη τα επωμίζονται οι πολίτες;
12) Μήπως ο Δήμος Πύργου έχει ήδη πληρώσει στον ΓΟΕΒ το ποσό των 94.148,50 ευρώ οπότε η δίκη της 9-8-2023 (μετά από αναβολή από τις 12-7-2023) είναι άνευ αντικειμένου;
13) Είναι αληθές ή ψευδές ότι ο Δήμος έχει καταβάλει σε ΤΟΕΒ χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν σε δήθεν «εισφορά ωφελείας» χωρίς δικαστική απόφαση και μάλιστα παρά το γεγονός ότι σε πολλά μνημόνια συνεργασίας με εργολάβους για καθαρισμούς αυλάκων αναφέρεται ότι οι ΤΟΕΒ βεβαιώνουν πως δεν έχουν τη δυνατότητα καθαρισμών αποστραγγιστικών τάφρων;
14) Έχουμε επίγνωση ότι η αναγνώριση τέτοιου είδους οφειλής και για το μέλλον αποτελεί ίσως μια Κανονιστική απόφαση που επιβάλλει πάγια και πρόσθετα τέλη στους δημότες;
15) Εάν η Δημοτική αρχή έχει πεισθεί ότι ο Δήμος υποχρεούται με βάση τη νομοθεσία σε καταβολή αυτού του τέλους- «εισφοράς ωφελείας», γιατί δε ζήτησε απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για να συντάξει έκθεση «ωφέλειας»; Βέβαια αυτό έπρεπε να ζητηθεί από τους ΤΟΕΒ ΓΟΕΒ, όπως έγινε με την υπ’ αρ. πρωτ. 121830/2987 από 13-7-2020 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ωφέλεια υπέρ ΤΟΕΒ πεδιάδος Μεσολογγίου. Εξυπακούεται ότι πρώτα πρέπει να διερευνηθεί αν οι ΟΤΑ είναι υπόχρεοι για καταβολή τέτοιου είδους τέλους.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ
Κυρία και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,
έχω την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε και να εγκρίνουμε την εισήγηση και να αναγνωρίσουμε οφειλή του Δήμου προς τον ΓΟΕΒ ποσού 800.000 ευρώ χωρίς να διακινδυνεύσουμε να κατηγορηθούμε για παράβαση του καθήκοντος και της υποχρεώσεως που έχουμε να διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών και ειδικά όταν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, διότι :
Α) Δεν είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κανένα χρηματικό ποσό ως οφειλή στον ΓΟΕΒ, ήτοι δεν υπάρχει καμία απόφαση σε βάρος του Δήμου για το ποσό 791.265,02.
Β) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ KAI ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΕΒ, ΕΝΩ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.
Γ) Δεν υπάρχει Νόμος που υποχρεώνει τους Δήμους να καταβάλουν στους ΟΕΒ «εισφορές ωφελείας».
Δ) Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση επί αναγνωριστικής αγωγής που να αναγνωρίζει ότι οι ΟΤΑ οφείλουν τέτοιου είδους τέλη.
Ε) Δεν μας έχει γίνει εμπεριστατωμένη ενημέρωση και δεν έχουν τεθεί υπόψιν μας όλα τα κρίσιμα στοιχεία και έγγραφα.
ΣΤ) Δεν έχουμε δικαίωμα να δεσμεύσουμε τον Δήμο για τα επόμενα χρόνια επιβάλλοντας στους δημότες ένα τέλος που δεν προβλέπεται στο Νόμο.
Ζ) Επί τέσσερα χρόνια η Δημοτική αρχή δε φρόντισε να υπάρχει ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου που χειρίζεται την υπόθεση.
Η) Δεν υπάρχει δαμόκλεια σπάθη επί της κεφαλής μας που να μας επιβάλλει να αναγνωρίσουμε οφειλή πριν την αναγνωρίσουν τα Ελληνικά Δικαστήρια. Σε περίπτωση δε που γίνει δεκτή η ανακοπή μας και κριθεί ότι ο Δήμος δεν οφείλει τέτοιου είδους τέλη, θα φέρουμε ακέραιη την ευθύνη για την οικονομική ζημία του Δήμου.

Περισσότερα Νέα