Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου. Από τον Λογιστή Βασίλειο Πατρινό

24 Ιουλίου - 16:37 Τοπικά

Σε συνεργασία με το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο του Βασίλειου Π. Πατρινού σας ενημερώνουμε για τις φορολογικές υποχρεώσεις του  Μαρτίου:

ΜΗ ΞΕΧΑΣΩ  

10/03/2020  

1.       Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου  (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

2.       Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας  (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

3.       Μεταβολή φορολογικής κατοικίας (Αιτήσεις – Προσκόμιση δικαιολογητικών) 

13/03/2020 

  1. Υποβολή βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα (Φορολογικό έτος 2019)
  2. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες

20/03/2020  

  1. Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)
  2. Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

25/03/2020 

Αργία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 

26/03/2020 

Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ4 και Φ5) προηγούμενου μήνα  (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

31/03/2020 

1.       Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας  (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

2.       Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα     (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

3.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.             (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

4.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α δραστηριοτήτων του υποκείμενου     (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

5.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013)                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

6.       Τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα για να πληρωθεί το ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα         (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

7.       Υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου του προηγούμενου μήνα             (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου) 

8.       Ενημέρωση βιβλίων σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων προηγούμενου μήνα αντίστοιχα 

9.       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5% με το ΦΠΑ        (Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων) 

10.     Δήλωση ειδικού φόρου κινηματογράφων προηγούμενου μήνα             (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου) 

11.     Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων            (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου) 

12.     Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες         (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου) 

13.     Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών 

14.     Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013),(Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου) 

15.     Υποβολή δήλωσης ορθών στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων, για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού 

16.     Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης          (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου) 

17.     Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013          (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου) 

18.     Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

19.     Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα 

20.     Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) 

21.     Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, μπορούν να ενημερώνονται και από το λογιστικό γραφείο. 

Παρακαλείσθε για την αποφυγή τυχόν αβλεψιών ή τυπογραφικών λαθών να ελέγχετε ξανά τις ημερομηνίες.  


 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ 31-ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.:26210 37300

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 www.patrinos-vasilios.blogspot.gr

www.e-afm.gr

Περισσότερα Νέα