Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου

24 Ιουλίου - 17:08 Οικονομία

Σε συνεργασία με το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο του Βασίλειου Π. Πατρινού σας ενημερώνουμε για τις φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου:

ΜΗ ΞΕΧΑΣΩ

10/03/2017

1.       Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου   (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)

2.       Μεταβολή φορολογικής κατοικίας (Αιτήσεις – Προσκόμιση δικαιολογητικών) (Φορολογικό έτος 2016)

25/03/2017

Αργία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

27/03/2017

Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ4 και Φ5) προηγούμενου μήνα           (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)

28/03/2017

Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)      (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

31/03/2017

1.       Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας          (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)

2.       Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα       (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)

3.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.      (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)

4.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α δραστηριοτήτων του υποκείμενου    (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)

5.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013)                 (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

6.       Τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα για να πληρωθεί το ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα     (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)

7.       Υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου του προηγούμενου μήνα     (Φορολογική περίοδος: Φεβρουαρίου)

8.       Ενημέρωση βιβλίων σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων προηγούμενου μήνα

9.       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5% με το ΦΠΑ       (Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων)

10.     Δήλωση ειδικού φόρου κινηματογράφων προηγούμενου μήνα      (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

11.     Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων      (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

12.     Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες        (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

13.     Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών            ΠΑΡΑΤΑΣΗ

14.     Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, μπορούν να ενημερώνονται

και από το λογιστικό γραφείο.

Παρακαλείσθε για την αποφυγή τυχόν αβλεψιών ή τυπογραφικών

λαθών να ελέγχετε ξανά τις ημερομηνίες.__

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ 31-ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.:26210 37300

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 www.patrinos-vasilios.blogspot.gr

www.e-afm.gr

Περισσότερα Νέα