Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του νέου αγροτικού νόμου 4235/2014 στην διαδικασία αδειοδότησης των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

24 Ιουλίου - 18:03 Τοπικά

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γίνεται γνωστό προς τους κτηνοτρόφους και τους γεωργικούς συμβούλους ότι στις 11/02/2014 στο ΦΕΚ 32 τεύχος Α δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων». Με το άρθρο 43 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4056/2012 περί αδειοδότησης των πτηνο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές αλλαγές που εισάγει ο νέος νόμος:

§ Παρατείνεται η ισχύς της προσωρινής άδειας για τα Πρόχειρα Καταλύματα από τον ένα μήνα στους τρεις μήνες.

§ Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Δεύτερης και Τρίτης Κατηγορίας μαζί με την αίτηση για χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος και ο μηχανικός ή ο γεωτεχνικός δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

§ Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η Δήλωση Ανάληψης των προβλεπόμενων Π.Π.Δ. υπογράφεται από τον μελετητή και τον κτηνοτρόφο (φορέα της εκμετάλλευσης).

§ Προβλέπεται η επιβολή προστίμου, από πεντακόσια (500) ευρώ έως δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ, σε βάρος του υπογράφοντα ή των υπογραφόντων τις απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την αδειοδότηση, τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενό τους είναι ανακριβές.

§ Προσδιορίστηκαν οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όταν διαπιστώνεται παράβαση της νομοθεσίας περί λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Επισημαίνεται, ότι στον νέο νόμο 4235/2014 δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, μέχρι και τις 30/06/2012 στα πλαίσια του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 89 Α’).

Τέλος αναφέρεται ενημερωτικά, ότι αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων μπορούν να υπαχθούν στο ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/08-08-2013) περί Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 13. (η περίοδος υποβολής δηλώσεων λήγει στις 06/02/2015)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Υπηρεσίας μας.

Περισσότερα Νέα