Παπαδημητρίου: "Απολύτως νόμιμη η αγορά των απορριμματοφόρων"

24 Ιουλίου - 16:29 Τοπικά

Η διαδικασία αγοράς τριών μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων έγινε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο 4412/2016. Προς αποκατάσταση της αλήθειας ο Δήμος Πύργου προχώρησε σε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 81398 και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορούσε να υποβάλλει τη προσφορά του. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος αφού κανένας οικονομικός φορέας δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την προμήθεια των εν λόγω οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει αναρτηθεί από τις 2-11-2019 στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου.

Με την υπ’ αριθμ. 288/19 (ΑΔΑ 67ΧΘΩ17- Ρ5Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός και αποφασίστηκε η προσφυγή στην απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση υπό την αίρεση της έγκρισης από την ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ακολούθως με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 32779/20-11-19 έγγραφό του ο Δήμος Πύργου διαβίβασε το αίτημά του και την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής αναμένοντας την έγκριση από την ανωτέρω Ανεξάρτητη Αρχή (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Το ανωτέρω αίτημα έγινε αποδεκτό δυνάμει της υπ΄αριθμ. Δ124/18-12-19 Γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ. Κατόπιν τούτου ο Δήμος Πύργου ξεκίνησε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 83674).

Στο μεταξύ προέκυψε η πανδημία του Covid-19 με αποτέλεσμα για τρεις και πλέον μήνες να παγώσει οποιαδήποτε διαδικασία.

Μετά το πέρας της απαγόρευσης ο Δήμος Πύργου κάλεσε τον οικονομικό φορέα να καταθέσει όπως προβλέπεται από την νομοθεσία κλειστό φάκελο (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου προέβη στην αποσφράγιση του κλειστού φακέλου και αξιολογώντας όλα τα έγγραφα διαπίστωσε την έλλειψη των πιστοποιητικών CE των εν λόγω οχημάτων κάτι το οποίο εξ’ ορισμού και εκ του νόμου αποτελούσαν ουσιώδη έγγραφα για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου.

Με Πρακτικό της η εν λόγω επιτροπή γνωστοποίησε την έλλειψη ουσιωδών εγγράφων κι ως εκ τούτου απέρριψε τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Ο Δήμος Πύργου κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΑΑΔΗΣΥ έλαβε εκ νέου την διαβεβαίωση ότι υπάρχει η δυνατότητα νέας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με άλλο οικονομικό φορέα.

Η Τριμελής Επιτροπή συνέταξε δεύτερο πρακτικό με το οποίο πρότεινε την επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα  στις 3-8-2020 και έλαβε την υπ΄αριθμ. 391/20 απόφαση έχοντας ως γνώμονα τόσο το Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής όσο και την έγκριση της ανωτέρω Ανεξάρτητης Αρχής σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με άλλο οικονομικό φορέα.

Απ’ όλα τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η Δημοτική Αρχή λειτούργησε αυστηρά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τρίτους είτε οποιαδήποτε δια λόγου διασπορά ψευδών και ανυπόστατων γεγονότων αναφορικά με την εν λόγω προμήθεια των τριών μεταχειρισμένων  απορριμματοφόρων απέχει παρασάγγας από την αλήθεια τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Από την αρχή της θητείας της η νέα Δημοτική Αρχή κινείται πάντα στα πλαίσια του νόμου της διαφάνειας και της αλήθειας με μοναδικό σκοπό το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών.

Πύργος, 4-8-2020

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παπαδημητρίου Ιωάννης

Περισσότερα Νέα