Παραχώρηση χρήσης εκτάσεων πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς, Κάστας

24 Ιουλίου - 17:52 Τοπικά

Η εκμίσθωση των εκτάσεων των αποξηρανθεισών λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς, Κάστας πρόκειται να γίνει σύμφωνα με το Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 Ν4235/2014 . Συγκεκριμένα στην παράγραφο 14 γ του άρθρου 37 του Ν.4235/2014 προβλέπονται τα εξής: «α) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που μίσθωναν , πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ,αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την αριθ.95/19.5.1975 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄98), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.138/1975 (Α΄180), μπορούν με αίτησή τους προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας , να ζητήσουν την παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου , για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη , το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.

Β) Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη .Το τίμημα της παραχώρησης το οποίο καθορίζεται με την ως άνω απόφαση παραχώρησης χρήσης , είναι ετήσιο και ορίζεται μέχρι (5) ευρώ το στρέμμα . Για τους όρους της παραχώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11. Μετά τη λήξη της παραχώρησης τα ακίνητα παραχωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11.» Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία , ως έσοδο του Δημοσίου κατά 50% και κατά 50% της οικείας Περιφέρειας( άρθρο 37 παρ.3β ).

Οι eνδιαφερόμενοι μισθωτές του έτους 2013 που πληρούν τις προϋποθέσεις των πιο πάνω διατάξεων, καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας έως την 7η Απριλίου 2014.

Δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (Με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής)

2. Απόδειξη πληρωμής τιμήματος 2013

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνταξιοδότησης

Επίσης, επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηλείας μπορεί να ζητήσει να προσκομισθούν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κριθούν απαραίτητα κατά περίπτωση.

Περισσότερα Νέα