Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για το υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έγινε μετάθεση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθ. 10071/24-11-2016
Απόφασης Τροποποίησης από το Υπ.Α.Α.Τ (ΑΔΑ:
ΩΤ4Λ4653ΠΓ-Ρ53, ΦΕΚ 3849/Β΄/ 30.11.16).

Συγκεκριμένα, ως τελευταία ημέρα οριστικοποίησης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας,
οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ,
δηλαδή έως και τις 09-01-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου
μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 


         Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ

       Βασίλης Μιχαλόπουλος
   Δρ. Γεωπόνος-Οικονομολόγος

Περισσότερα Νέα