Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτ. Ελλάδας: Πρόσκληση για την υποβολή επιστημονικών άρθρων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «egov_INNO»

24 Ιουλίου - 16:44 Τοπικά

Άρθρα με θέμα την περιφερειακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα συγκεντρώνει μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «egov_INNO».

Οι εργασίες υποβάλλονται στα Αγγλικά και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pjprodr@kepe.gr. Αφού αξιολογηθούν από την διακρατική επιτροπή του έργου, θα παρουσιαστούν σε δύο συνεδριάσεις που θα διεξαχθούν, μία στο Μπάρι στις 30 Μαρτίου 2020 και μια στην Πάτρα στις 24 και 25 Απριλίου 2020.

Οι βραβευθείσες προτάσεις θα αποτελέσουν μέρος του ψηφιακού αποθετηρίου μελετών και ερευνών για την περιφερειακή οικονομία που συνιστά τμήμα της ψηφιακής πλατφόρμας «regional barometer for innovation & entrepreneurship”, ένα από τα παραδοτέα του έργου egov_inno.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου «egov_INNO» επιδιώκεται η βελτίωση της χρήσης προσαρμοσμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις. Παράλληλα προτείνονται αποτελεσματικές και εφικτές εφαρμογές που οδηγούν σε καλύτερη διακυβέρνηση και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον τοπικό ιδιωτικό τομέα.

Επικεφαλής εταίρος είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», η Αναπτυξιακή Εταιρία INNOVAPUGLIA και η Περιφέρεια της Απουλίας (μονάδα ανταγωνιστικότητας και έρευνας παραγωγικών συστημάτων).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: www.interregegovinno.eu

Περισσότερα Νέα