Πρόγραμμα άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα ζώνης Πηνειού Ηλείας

15 Ιουνίου - 10:52 Τοπικά

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τον ωφέλιμο όγκο νερού από τη λίμνη του Φράγματος Πηνειού, τις επικρατούσες συνθήκες καθώς και την επιτακτική ανάγκη κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των υφιστάμενων καλλιεργειών για το σύνολο της αρδευτικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων και συσκέψεων των εμπλεκόμενων φορέων (05/06/2024 και 10/06/2024), με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια.

Παράλληλα, μετά έγγραφες προτάσεις-αποφάσεις των Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού Ηλείας που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Ηλείας για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού αρδευτικής περιόδου 2024 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024  τηλεδιάσκεψη μεταξύ στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπηρεσιακών παραγόντων με μοναδικό θέμα τη διαχείριση – εξοικονόμηση αρδευτικού νερού στα δίκτυα του εγγειοβελτιωτικού έργου Πηνειού Ηλείας.

Κατόπιν λοιπόν αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων στοιχείων και προτάσεων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων ανακοινώνει το πρόγραμμα άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας αρδευτικής περιόδου έτους 2024 για το επόμενο χρονικό διάστημα, που θα έχει ως εξής :

 • Εφαρμογή στη κεντρική διώρυγα μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα Πηνειού Ηλείας  παροχής 17 κυβικά το δευτερόλεπτο (17 m3/sec) για εικοσιτετράωρη λειτουργία των δικτύων, ξεκινώντας την εφαρμογή από στις 15/06/2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00.
 • Ο  ΓΟΕΒ  θα  πρέπει  να  συστήσει  στα  υδρονομικά  του  όργανα,  την στενότερη  παρακολούθηση  της  αρδευτικής  διώρυγας,  τη  ρύθμιση  των  οργάνων  και  την  καλύτερη  διανομή  ύδατος,  έτσι  ώστε  κανένας  υπερχειλιστής  να  μην  λειτουργήσει  άνευ  λόγου  και  να  μην  υπάρχουν  απώλειες  αρδευτικού νερού.
 • Οι Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού Ηλείας υποχρεούνται στην απόλυτη εφαρμογή των κανονισμών άρδευσης. Οι  υδρονομείς  και  οι  φύλακες  έργων,  θα  πρέπει  να  παρακολουθούν  στενά  τη  σωστή  και  ορθολογική  άρδευση,  εκ  μέρους  των  παραγωγών  και  να  παρεμβαίνουν  άμεσα.
 • Οι αρδευτές των δικτύων Πηνειού Ηλείας οφείλουν να συμμορφωθούν με τους αρδευτικούς κανονισμούς των Οργανισμών και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για ορθολογική χρήση νερού σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τη πρόληψη ζημιών από υπερχείλιση ή διήθηση σε παρακείμενα κτήματα και δρόμους, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υδρονομικών οργάνων  του Οργανισμού.

Σε συνέχεια της απόφασης και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν ανακύψει είναι απαραίτητη η ορθολογική χρήση του νερού από τους παραγωγούς -αρδευτές. Στην κατεύθυνση αυτή παρακαλούνται οι χρήστες να ακολουθούν τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες της ΔΑΟΠ.Ε. Ηλείας:

 • Η κατανάλωση του αρδευτικού νερό να γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών ώστε να  εξαλειφθεί η σπατάλη.
 • Οι αρδευτές να συμμορφώνονται στον Κανονισμό αρδεύσεως και ειδικότερα στις σχετικές με την άρδευση αποφάσεις του Δ.Σ. που εκδίδονται καθώς και στις υποδείξεις και συστάσεις των Υδρονομικών Οργάνων.
 • Οι αρδευτές να είναι παρόντες κατά την άρδευση ακολουθώντας πιστά της οδηγίες του αρμόδιου υδρονομικού οργάνου.
 • Οι αρδευτές να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ζημιών από υπερχείλιση ή διήθηση σε παρακείμενα κτήματα και δρόμους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Οργανισμού. Η μη συμμόρφωση αποτελεί παράβαση που τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του νόμου 3881/58 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τα άρθρα 10 και 11 του Ν.Δ.1277/72 που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.».
 • Να δηλώνεται άμεσα στον υδρονομέα οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο.
 • Να μην υπάρχουν επεμβάσεις κατά οποιονδήποτε τρόπο στις υδροληψίες, βάνες, αντλιοστάσια κλπ. για τη ρύθμιση των νερών άρδευσης που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των υδρονομέων.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και ηαυθαίρετη διαχείριση του νερού.
 • Οι αρδευτές να συνδράμουν τους υδρονομείς στη στεγανοποίηση των υδροληψιών μετά το πέρας της άρδευσης για αποφυγή διαρροών, καθώς και σε οποιαδήποτε ζημιά να υπάρχει άμεση ενημέρωση.

Περισσότερα Νέα