Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς ιδιώτες κτηνιάτρους

24 Ιουλίου - 17:25 Τοπικά

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνέχεια της υπογραφής της Υ.Α με αριθ. 816/156798/2014 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του κτηνίατρου εκτροφής, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» καλεί τους ιδιώτες κτηνίατρους να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, στα Τμήματα Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα:

1.Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου και  αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2.Εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης- συνέχισης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.

3.Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ.

4.Υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετικά με την  Περιφερειακή Ενότητα  στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

5.Υπεύθυνες Δηλώσεις , γνησίως υπογεγραμμένες με τις οποίες βεβαιώνεται η συνδρομή  των παρακάτω κριτηρίων:

α) Οι κτηνίατροι εκτροφής ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα.

β) Διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)

γ) Δεν έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων, ούτε εργάζονται  σε εταιρείες  παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

δ) Δεν είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ,στην  Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Περισσότερα Νέα