Πύργος: Κλειστό από αύριο τμήμα της Ρήγα Φεραίου λόγω έργων

24 Ιουλίου - 16:33 Τοπικά

Ο ∆ήμαρχος Πύργου

Έχοντας υπόψη
1. Το υπ’ αρ10973/5-5-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Πύργου για την έναρξη εργασιών ασφαλτόστρωσης.
2. Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών
3. Το υπ’ αρ 2501/10/95-α’ 30 Απριλίου 2019 έγγραφο της Τροχαίας Πύργου
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Περί αρμοδιοτήτων ∆ημάρχου»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75παρ.γ.περ.4&5 του ν.3463/2006
6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.2 του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
7. Τα άρθρα 48 & 52 του Ν.2696/1999 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
8. Τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο
9. Την ανάγκη διασφάλισης ομαλής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων λόγω της έναρξης εργασιών ασφαλτόστρωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Άρθρο 1ο
. Την διακοπή της κυκλοφορίαςτων οχημάτων επί των δημοτικών οδών:
• Ρήγα Φεραίου, από κόμβο Αγίας Μαρίνης έως οδό Καραισκάκη& οδό Καποδιστρίου
• Ρήγα Φεραίου, από κόμβο Αγίας Μαρίνης έως οδό Φωκίωνος το χρονικό διάστημα από 06/05/2020έως 11/05/2020, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμματου έργου«Ανακατασκευή δικτύου αστικής οδοποιίας αρμοδιότητας ∆ήμου Πύργου».

Άρθρο 2ο
. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103&104 του Κ.Ο.Κ
ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων Κ.ΟΚ.»

Άρθρο 3ο
. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει στις06/05/2020 έως και 11/05/2020

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περισσότερα Νέα