Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου απλά σιωπά στις αυθαιρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

24 Ιουλίου - 16:25 Τοπικά

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με εντολή του Συντονιστή της, απορρίπτει σιωπηρώς την προσφυγή του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, κατά απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία τοποθετεί αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος σε θέση αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης, με το αιτιολογικό ότι δεν εξετάσθηκε εντός της προθεσμίας που θέτει η νομοθεσία.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου επιλέγει με την σιωπή του να ξεπλένει τις αυθαιρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ακόμα και όταν αυτές καταγγέλλονται.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την σιωπή του, γίνεται χειροκροτητής πρακτικών που θέλουν την δημόσια διοίκηση όμηρο της ευνοιοκρατίας, που μετατρέπουν τους αρεστούς σε αρίστους, που θεωρούν ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να χειραγωγούνται και να ελέγχονται. Δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων έχουν να γίνουν από το 2008. Κρίσεις οι οποίες δεν γίνονται γιατί απλά κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δεν είχε τον ελάχιστο χρόνο μέσα στους δύο μήνες που είχε κατατεθεί η προσφυγή του Συλλόγου, να ενημερωθεί για το άρθρο 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) και να αντιληφτεί ότι το  αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, ή στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων. Και εάν ο Συντονιστής έκανε τον κόπο και ενημερωνόταν για το άρθρο 87 του Ν. 3528/2007 και δεν μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια της λέξεως «ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ» και την έννοια της λέξεως «ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ» θα μπορούσε είτε από την ίδια την προσφυγή είτε από τα συνημμένα αυτής, μέσα στους δύο μήνες να ενημερωθεί για:

  1. την υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων» που αναφέρεται ρητώς ότι:

«Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, ο οποίος εν προκειμένω θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος- είτε κατόπιν επιλογής είτε κατόπιν τοποθέτησης βάσει ειδικής διάταξης…»

  1. το υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.52/2491/οικ.49674/27-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΟΣΥΑΠΕ (δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός μας φορέας) που αναφέρεται ρητώς ότι:

«Προκειμένου να είναι νόμιμη η αναπλήρωση προϊσταμένων, είτε αυτή πραγματοποιείται αυτοδικαίως είτε κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα, θα πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της, να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων κατά τη γραμματική διατύπωση αυτών, έτσι ώστε, σε περίπτωση ελέγχου (ιεραρχικού, δικαστικού, κοινοβουλευτικού) ή αίτησης ακύρωσης των εχόντων έννομο συμφέρον, να μην είναι δεκτική ακύρωσης»

  1. το υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44/2185/34157/18-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την «Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων» αναφέρεται:

«Ο αναπληρωτής προϊστάμενος οργανικής μονάδας με υποκείμενες οργανικές μονάδες (ήτοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης) πρέπει α) να είναι προϊστάμενος σε οργανική μονάδα, β) η οργανική μονάδα να είναι υποκείμενη στην μονάδα της οποίας αναπληρώνεται ο προϊστάμενος, δηλ. ο αναπληρωτής του Διευθυντή να είναι ο προϊστάμενος Τμήματος και γ) ο αναπληρωτής να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος, δηλ. να μην είναι αναπληρωτής προϊσταμένου

  1. την υπ΄ αριθ. 398/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΣΤ΄ τμήμα) που αναφέρεται ρητώς ότι:

«Η αναπλήρωση προϊσταμένου π.χ. Διευθυντή, από αναπληρωτή προϊστάμενο δεν είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με το άρθρο 87, όπου γίνεται λόγος για αναπλήρωση προϊσταμένου από προϊστάμενο κι όχι αναπληρωτή υποκείμενης μονάδας»

  1. Την υπ΄ αριθ. 197/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναφέρεται ρητώς ότι:

«Η αναπλήρωση προϊσταμένου από αναπληρωτή προϊστάμενο δεν είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με το άρθρο 87, όπου γίνεται λόγος για αναπλήρωση προϊσταμένου από προϊστάμενο και όχι αναπληρωτή υποκείμενης μονάδας»

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με το υπ΄ αριθ. 130586/5-10-2020 έγγραφό του, με το οποίο δηλώνεται η σιωπή του απέναντι στην καταγγελία του Συλλόγου μας, στην ουσία αξιοποιεί τις δυνατότητες που του δίνει ο νόμος για να κρυφτεί σιωπηρώς από το δυσάρεστο γεγονός να αναγνωρίσει το δίκαιο της προσφυγής και να ακυρώσει την υπ΄ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/154227/2645/24-6-2020  (ΑΔΑ: Ω03Σ7Λ6-2ΨΗ) απόφαση του  Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι με την επιλογή του σιωπηρώς να αρνηθεί να κάνει το αυτονόητο, δεν νομιμοποιεί την απόφαση του ορισμού αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος σε προϊσταμένη Διεύθυνσης, αλλά γίνεται συνεργός στην ισχύ μια απόφασης  που δεν είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και κατά επέκταση υπόλογος στο ενδεχόμενο ιεραρχικού, δικαστικού, κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διατηρεί σε ισχύ μια απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας που θα είναι υπό διαρκή αμφισβήτηση.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, εκφράζει την πλήρη αντίθεση του για την τακτική που ακολούθησε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και έχοντας στο μυαλό του την επιβεβαίωση των στίχων «μα το ντέρμπι είναι στημένο κι από πριν ξεπουλημένο», νιώθει δικαιωμένος τουλάχιστον ως προς τις επιλογές που μέχρι σήμερα έχει κάνει.

Οι τακτικές στρουθοκαμηλισμού, μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες μας, προκειμένου να έχουμε μια δημόσια διοίκηση που θα διέπεται από αξιοκρατία, διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες. Μια δημόσια διοίκηση που η λειτουργία της θα είναι απαγκιστρωμένη από την ευνοιοκρατία, που θα είναι ανοιχτή στους εργαζόμενους και στις ανάγκες τις κοινωνίας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Περισσότερα Νέα