Συνεδριάζει αύριο Τρίτη δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

24 Ιουλίου - 16:21 Τοπικά

Συγκλήθηκε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης καθορισμού συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 616/2020 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 595/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 

4.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 259/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. αστικής περιήγησης ανοικτού τύπου σε ειδική διαδρομή, εντός του σχεδίου πόλης Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

5.    Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας για το έτος 2021. 

6.    Λήψη απόφασης: α. Έγκρισης της συμφωνίας – πλαίσιο  για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου με χρήση του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

β. Ορισμού εκπροσώπου – αντικλήτου του Δήμου που  θα ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 15 της συμφωνίας – πλαισίου

γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο. 

7.    Λήψη απόφασης για την αγορά, με δημοπρασία, ακινήτου  στην ανατολική πλευρά της πόλης του Πύργου κατάλληλου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου. 

8.    Λήψη απόφασης για τη μίσθωση, με δημοπρασία, ακινήτου στη Δ.Ε. Βώλακος με σκοπό τη δημιουργία  Θεματικού Πάρκου πρώην λίμνης Αγουλινίτσας. 

9.    Λήψη απόφασης μείωσης μισθωμάτων και ρύθμιση οφειλών μισθωμάτων κυλικείων εντός σχολικών μονάδων. 

10.   Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 289/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου – Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ μετά την υποβληθείσα παραίτηση του δημότη – μέλους του Δ.Σ. και Προέδρου της επιχείρησης. 

11.   Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 322/2019 με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου και εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου» με την αντικατάσταση των εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας. 

12.   Λήψη απόφασης για την πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργων στο Δήμο Πύργου, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

13.   Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των μισθωτηρίων συμβολαίων του κτηρίου όπου στεγάζεται στο 2ο ΕΠΑΛ Πύργου. 

14.   Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου FTTH  του ΟΤΕ.

Περισσότερα Νέα