Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

24 Ιουλίου - 16:31 Τοπικά

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 18,30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

.    Λήψη απόφασης παράτασης της επιβολής του πάγιου τέλους για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας του διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό. 

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πύργου έτους 2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 239/2020 απόφασης της Ο.Ε. 

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 263/2020 απόφασης της Ο.Ε. 

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης διαμόρφωσης «Εισόδου – Εξόδου»  οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με την επωνυμία «ΗΛΕΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ιδιοκτησίας κ. Τσαούση Βασιλείου του Αθανασίου, που βρίσκονται στη θέση «Στρογγυλό» της Κοινότητας Επιταλίου του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6.    Λήψη απόφασης έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για τις λειτουργικές ανάγκες της νέας υπό ίδρυση επιχείρησης μηχανουργείου ιδιοκτησίας κ. Νεοφώτιστου Αθανασίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύργου επί της οδού Υψηλάντου 40, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7.    Λήψη απόφασης έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου και σήμανσης στην Κοινότητα Πύργου επί της οδού Ρήγα Φεραίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

8.    Λήψη απόφασης: α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της δράσης  «Ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των δήμων και των ιερών Μητροπόλεων»

β. Ορισμού  εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της Π.Σ. 

9.    Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΎ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου – Αιτωλικού».

10.   Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου – Αιτωλικού». 

11.   Λήψη απόφασης καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» για την καταβολή αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και την ΚΥΑ 42188/8-7-2018.  

12.   Λήψη απόφασης έγκρισης της πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Πύργου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

13.   Λήψη απόφασης: Α. Έγκριση της παράτασης λειτουργίας του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου» με κωδ. ΟΠΣ 5001808 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

Β. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 19143/12-7-2019 απόφασης Δημάρχου με ίδια μέσα (ΑΙΥΜ)

Γ. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Πύργου, για την υπογραφή της αίτησης παράτασης που θα υποβληθεί προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ε.Υ.Δ.Ε.Π, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες παράτασης και υλοποίησης του έργου και την χρηματοδότησή του. 

14.   Λήψη απόφασης καθορισμού μιας (1) θέσης στην Κοινότητα Κορακοχωρίου (Μπούκα) για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους. 

15.   Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Κορυφής, στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κοινότητας «ο Άγιος Γεώργιος» για πολιτιστικές εκδηλώσεις – δράσεις για το έτος 2020. 

16.   Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας αμιγούς αίθουσας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύργου επί της οδού Αγ. Νικολάου 2, στην κ. Αυγουστίνου Σταυρούλα. 

17.   Λήψη απόφασης έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου για την εγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής στην Κοινότητα Λαντζοϊου πλησίον του μνημείου του Χ. Βιλαέτη. 

18.   Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου FFTH A/K Πύργου της ΟΤΕ Α.Ε.. 

19.   Λήψη απόφασης ορισμού διαχειριστή λογαριασμού για το έργο «Αγροτική  Οδοποιία Ωλένης – Αγροτική οδός Καράτουλα Ώλενα» της Σ.Α.Ε.Π. 401 του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

20.   Λήψη απόφασης για την αναστολή της καταβολής αντιτίμου της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων από τα αθλητικά σωματεία, από το Μάρτιο του 2020 έως την επανέναρξη λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Περισσότερα Νέα