Τέσσερις θέσεις για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2024

6 Μαρτίου - 10:18 Τοπικά

Η σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης είναι γεγονός! Ακόμα μία από τις βασικές δεσμεύσεις του Δημάρχου Γιάννη Λέντζα υλοποιείται.

Την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024, αρχίζει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στην  προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία.

Με την συγκεκριμένη προκήρυξη ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης θα καλύψει τέσσερις (4) οργανικές θέσεις για Δημοτική Αστυνομία του. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο (2) θέσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) και δύο (2) θέσεις ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους  – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (άρθρο 1, ν.δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι συγκεκριμένες θέσεις ζητούν στα πρόσθετα απαραίτητα προσόντα τα εξής: Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Απαιτείται, επίσης, καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας και κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Περισσότερα Νέα