Τι ισχύει για τη Φέτα. Ενημέρωση για την Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά από την Έφη Γεωργοπούλου

24 Ιουλίου - 17:16 Τοπικά

Στην από 12-5-2015 ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, τα Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εξωτερικών μας ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Απρίλιο 2009 και η ολοκλήρωσή τους έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2013.  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 επισφραγίστηκε η λήξη των διαπραγματεύσεων. H έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας δεν αναμένεται να λάβει χώρα πριν το 2017. Η συμφωνία CETA έχει λάβει την πολιτική συμφωνία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο υπάρχουν ακόμη θέματα για τα οποία κάποια κράτη μέλη επιδιώκουν βελτιώσεις στο πλαίσιο των περιορισμένων δυνατοτήτων σε αυτό το στάδιο, κυρίως με την προστασία επενδύσεων. Επίσης, η χώρα μας έχει θέσει ως θέμα την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ειδικότερα της φέτας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι έχει την πολιτική συμφωνία των κρατών-μελών και ότι τέτοια αιτήματα δεν θα ανοίξουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις.

Από ελληνικής πλευράς, γίνονται προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η αναδιατύπωση κάποιων εκφράσεων σχετικών με τις Γεωγραφικές Ενδείξεις.

Σύμφωνα με την ανωτέρω συμφωνία, 15 ελληνικές Γεωγραφικές Ενδείξεις απολαμβάνουν πλήρη προστασία, ενώ η ΠΟΠ Φέτα, καθώς και άλλα 4 ευρωπαϊκά τυριά, τα οποία ο Καναδάς θεωρούσε «κοινές ονομασίες» έτυχαν ειδικής μεταχείρισης.

Συγκεκριμένα: α) Από τις υφιστάμενες συσκευασίες θα αφαιρεθούν σύμβολα, εικόνες και ονομασίες που παραπέμπουν στην Ελλάδα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι αρκετά από αυτά τα προϊόντα σκοπίμως είναι σε συσκευασίες με φωτογραφία του Παρθενώνα ή των ελληνικών νησιών.

β) Θα υπάρχει σαφής επισήμανση στα προϊόντα αυτά ότι έχουν παραχθεί στον Καναδά.

γ) Όλοι οι νέοι παραγωγοί Καναδικού λευκού τυριού θα πρέπει, εκτός από τα ανωτέρω, να αναγράφουν σε εμφανές σημείο “feta-style cheese” ή “feta imitation cheese”.

Για τους παλαιούς παραγωγούς ισχύει ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση τήρησης των δύο προαναφερθέντων σημείων.

 δ) Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω περιορισμών θα παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως το Υπουργείο Εμπορίου του Καναδά και θα συμμορφώνει τους παραβάτες χωρίς να απαιτείται δικαστική συνδρομή, η οποία θα επιβάρυνε υπέρμετρα ειδικά τους μικροπαραγωγούς (διοικητική προστασία).

Η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής γραπτής δήλωσης-επιφύλαξης σχετικά για τα κρατικά χρεόγραφα, το κρατικό χρέος και το διακανονισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους στο κεφάλαιο προστασίας των επενδύσεων.

Περισσότερα Νέα