Τμήμα Κτηνιατρικής Ηλείας: Ετήσια απογραφή εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων-έτους 2019- Έναρξη λειτουργίας σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών

24 Ιουλίου - 16:43 Τοπικά

      Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας, ενόψει των ετήσιων απογραφών των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων-χοίρων, απευθυνόμενο προς τους κατόχους τους, γνωρίζει τα κάτωθι:

Ø 

 Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωϊκού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους , συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί συγκυριακά ή να μην κατέχουν ζωϊκό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους την λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

Ø 

 Σε ότι αφορά τα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά την 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή. Στις περιπτώσεις που η απογραφή διενεργείται κατά την 15η Δεκεμβρίου θα πρέπει αυθημερόν να κοινοποιείται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ειδάλλως θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Ø 

Σε ότι αφορά τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την διενέργειά της (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η ενημέρωση- επικαιροποίηση του μητρώου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θυγατρικών πληροφοριών για την καθεμία από αυτές, έτσι όπως αποτυπώνονταιστο ΟΠΣ-Κ. (π.χ. διακοπή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, ενημέρωση απογραφών, ενημέρωση ατομικού μητρώου γεννητόρων, ενημέρωση κινήσεων ζωικού κεφαλαίου, κτλ

Ø 

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών διενέργειας και κοινοποίησης των απογραφικών στοιχείων της εκμετάλλευσης, η Κτηνιατρική Υπηρεσία παραλαμβάνει την απογραφή και καταγράφει τις ακριβείς ημερομηνίες διενέργειας και κοινοποίησης της απογραφής στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και προβαίνει στην επιβολή μέτρων συμμόρφωσης, τα οποία λαμβάνει υπόψη του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διασταυρωτικό έλεγχο, και ενημερώνει τον κάτοχο για τις τυχόν σε βάρους του ενέργειες.

Ø 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων, και την φετινή χρονιά(2019) η κοινοποίηση της απογραφής του ζωϊκού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και  της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων, είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα, (β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και έχουν ενεργοποιηθεί από την 1η Νοεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και από την 1η Δεκεμβρίου για τους χοίρους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

Ø 

 Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε  ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωϊκού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://eservices.minagric,gr και ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες στην παραπάνω διεύθυνση. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του, ενώ σε περίπτωση που η ψηφιακά υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική υπηρεσία. ).Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωϊκού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του.

             Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία , οι Ενώσεις Συνεταιρισμών και οι Δήμοι, παρακαλούνται να    αναπαράγουν το παρόν και να το αναρτήσουν σε  εμφανή σημεία (οι Δήμοι σε όλες τις  Τοπικές  Κοινότητες, για άμεση             ενημέρωση των ενδιαφερόμενων).

      Παραμένουμε στην διάθεση των κτηνοτρόφων για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

                                                                               H Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής

                  

                      Σπυροπούλου   Παναγιώτα

        

Περισσότερα Νέα